Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Wołyńskiej i Słoneczny Stok w Rzeszowie

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  ul. Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  REGON: 000650614
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Wołyńskiej i Słoneczny Stok w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Wołyńskiej i Słoneczny Stok w Rzeszowie w ramach zadnia inwestycyjnego pn.: „Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II”.Planowana inwestycja obejmuje:1) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej o średnicy fi 315 i długości ok 264 m,2) wykonanie uzbrojenia kanalizacji deszczowej, tj. studzienki betonowe o średnicy fi 1200 i 1000 mm, kratka ściekowa,3) wykonanie zabezpieczenia elementów infrastruktury podziemnej,4) kanalizacja będzie wykonana w rejonie terenów zielonych i terenów utwardzonych, przebiega również w projektowanych drogach osiedlowych. W przypadku wcześniejszego wykonania dróg należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię. Po zakończeniu planowanych robót teren należy uporządkować i przywrócić do stanu poprzedniej użyteczności.Projektowana sieć kanalizacji deszczowej krzyżuje się z projektowaną siecią wodociągową, projektowana kanalizacją sanitarną, projektowanymi kablami energetycznymi i projektowaną siecią cieplną. Projektowane a już wykonane uzbrojenie podziemne wymaga zabezpieczenia na czas prowadzenia robót.Na terenie objętym zamówieniem trwa budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych – w związku z tym istnieje potrzeba skoordynowania prac z innymi firmami wykonawczymi. Wykonawca musi uwzględnić włączenia projektowanych przyłączy tj. zamontować studnie z przejściami szczelnymi umożliwiającymi podłączenie przyłączy.Przedmiot zamówienia obejmuje również:- zapewnienie obsługi geodezyjnej,- opracowanie oraz uzgodnienie we własnym zakresie „projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót”,- uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz ponoszenia kosztów z tego tytułu,- uzyskanie zezwolenie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i ponoszenia kosztów z tego tytułu do dnia odbioru przedmiotu umowy,- roboty towarzyszące, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,- na czas budowy należy zabezpieczyć teren robót, a po skończonej budowie należy przywrócić do stanu poprzedniej użyteczności.UWAGA: Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy w celu przybliżenia technologii wykonania robót i należy go rozpatrywać z całością dokumentacji projektowej. Przedmiar robót nie stanowi samodzielnej podstawy do wyceny, ponieważ wskazane w przedmiarze wielkości robót budowlanych są orientacyjne i mają poinformować Wykonawcę wyłącznie o charakterze i przybliżonej wielkości zamówienia.Ilekroć w dokumentacji oraz odpowiedziach na pytania jest mowa o normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów oraz usług o cechach równoważnych do opisywanych. Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych wyznaczają minimalne standardy, które musi spełnić oferowany produkt lub usługa.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.Zgodnie z art. 68. ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania musi wynosi co najmniej 10%.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:1.) Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych2) projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach