Przetargi.pl
Zakup i wymiana wind w budynku Górnoślaskiego Osrodka kardiologii

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne ogłasza przetarg

 • Adres: 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2024025 , fax. 032 3598480, 2028754, 3598480
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne
  ul. Ziołowa 45/47 45/47
  40-635 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2024025, fax. 032 3598480, 2028754, 3598480
  REGON: 00126286085927
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gcm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i wymiana wind w budynku Górnoślaskiego Osrodka kardiologii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 6 do SIWZ, obejmująca dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiary robót, plan BIOZ. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót: - demontaż istniejących i montaż nowych wind wraz z oprzyrządowaniem, - roboty remontowe w zakresie maszynowni, - ocieplenie ścian i dachów maszynowni, - wykonanie instalacji elektrycznych niezbędnych do podłączenia i oświetlenia wind, w odniesieniu do: - windy W3 segment 17, - windy W4 segment 17, - maszynowni wind W1 - W4 segment 17, - holu windowego w segmencie 17 w rejonie wind W3 i W4. Zamawiający wymaga, aby windy W3 i W4 wymieniane były kolejno, w sposób zapewniający możliwość użytkowania w sposób nieprzerwany co najmniej jednej z nich. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany był w następujących etapach: I Etap - obejmujący wymianę jednego dźwigu wraz z wszystkimi robotami wynikającymi z odpowiednich przedmiarów robót - w terminie do 4 miesięcy od daty przekazania terenu budowy, II Etap - obejmujący wymianę drugiego dźwigu wraz ze wszystkimi robotami wynikającymi z odpowiednich przedmiarów robót - w terminie do 2 miesięcy od daty dokonania odbioru I Etapu. Etapy I i II będą przedmiotem odrębnych odbiorów częściowych. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru częściowego danego etapu realizacji robót jest zobowiązany uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia Urzędu Dozoru Technicznego dla zakresu objętego tym etapem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 424161006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.500,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gcm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach