Przetargi.pl
Wykonanie czynności organizacyjnych i formalno - prawnych, niezbędnych w procesie odszkodowawczym oraz służących nabyciu nieruchomości stanowiących resztówki dla zadania Pn.: Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko - Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek: węzeł Mikuszowie (Żywiecka / Bystrzańska) - Żywiec.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-016 Katowice, ul. Myśliwska 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2586281 , fax. 032 2598710
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
  ul. Myśliwska 5 5
  40-016 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2586281, fax. 032 2598710
  REGON: 01751157500050
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie czynności organizacyjnych i formalno - prawnych, niezbędnych w procesie odszkodowawczym oraz służących nabyciu nieruchomości stanowiących resztówki dla zadania Pn.: Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko - Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek: węzeł Mikuszowie (Żywiecka / Bystrzańska) - Żywiec.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej wykonanie czynności organizacyjnych i formalno - prawnych, niezbędnych w procesie odszkodowawczym oraz służących nabyciu nieruchomości stanowiących resztówki dla zadania pn.: Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko - Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek: węzeł Mikuszowie (Żywiecka / Bystrzańska) - Żywiec. Szczegółowo przedmiot zamówienia okreslony został w Tomie III - Opis Przedmiotu Zamówienia, zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną również SIWZ lub Specyfikacją.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 701222004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną