Przetargi.pl
Zakup i wdrożenie infrastruktury serwerowej w ramach Projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja

Polskie Wydawnictwo Muzyczne ogłasza przetarg

 • Adres: 31-111 Kraków, al. Krasińskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 422 70 44 , fax. 12 422 01 74
 • Data zamieszczenia: 2021-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Wydawnictwo Muzyczne
  al. Krasińskiego 11 a
  31-111 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 422 70 44, fax. 12 422 01 74
  REGON: 36371711300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Kultury podległa Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i wdrożenie infrastruktury serwerowej w ramach Projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i wdrożenie infrastruktury serwerowej w ramach Projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja." obejmujące zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz usługami wdrożenia i wsparcia technicznego w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w podziale na zadania (części zamówienia): Część zamówienia nr 1 - Zadanie nr 1 - Zakup serwerów do pracy w klastrze (2 szt.) wraz z oprogramowaniem; Część zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2 - Zakup urządzenia UPS wraz z dodatkowym modułem baterii (1kpl.); Część zamówienia nr 3 - Zadanie nr 3 – Zakup urządzenia UTM firewall (1 szt.), usługi wsparcia dla urządzenia Fortigate 80E, zakup urządzeń switch 24-portowy (2 szt); Część zamówienia nr 4 - Zadanie nr 4 – Prace konfiguracyjne i wdrożeniowe; Część zamówienia nr 5 – Zadanie nr 5 - Wdrożenie dedykowanego narzędzia do analizy logów, zapisywania zdarzeń i raportowania; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej również jako OPZ) stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, gdzie w poszczególnych punktach opisane są wymagania Zamawiającego dla dostaw i usług wymaganych w ramach niniejszego zamówienia, z następującym podziałem: Opis Części zamówienia nr 1 - Zadanie nr 1 - Zakup serwerów do pracy w klastrze (2 szt.) wraz z oprogramowaniem zawiera pkt 1 oraz pkt 6 OPZ. Opis Części zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2 - Zakup urządzenia UPS wraz z dodatkowym modułem baterii zawiera pkt 2 OPZ wraz z podpunktami (A-C). Opis Części zamówienia nr 3 - Zadanie nr 3 – Zakup urządzenia UTM firewall (1 szt.), usługi wsparcia dla urządzenia Fortigate 80E, zakup urządzeń switch 24-portowy (2 szt) zawiera pkt 3, pkt 4 oraz pkt 5 OPZ. Opis Części zamówienia nr 4 - Zadanie nr 4 – Prace konfiguracyjne i wdrożeniowe zawiera pkt 7 OPZ Opis Części zamówienia nr 5 – Zadanie nr 5 - Wdrożenie dedykowanego narzędzia do analizy logów, zapisywania zdarzeń i raportowania zawiera pkt 8 OPZ. Miejsce wykonania zamówienia - miejsce dostawy lub wykonania usług objętych przedmiotem zamówienia - siedziba Polskiego Wydawnictwa Muzycznego pod adresem al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków. 3. Przedmiotowe zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ wzór). 4. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego obowiązany jest wykazać w treści składanej przez siebie oferty, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. W przypadku gdy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał nazwy, znaki towarowe, patenty lub typy materiałów czy produktów, bądź ich producentów, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w niniejszej SIWZ. Ewentualne wskazanie tych informacji ma na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do niej taka informacja, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30233000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach