Przetargi.pl
Zakup i sukcesywne dostawy w okresie do 31 grudnia 2021 roku leku paliwizumab dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-015 Warszawa, Pl. S. Starynkiewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3702744 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
  Pl. S. Starynkiewicza 1/3
  02-015 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3702744, fax. -
  REGON: 14672610000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uczkin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywne dostawy w okresie do 31 grudnia 2021 roku leku paliwizumab dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Nazwa zamówienia: „Sukcesywny zakup wraz z systematyczną dostawą w okresie do dnia 1 października 2021 roku leku paliwizumab w ampułkach 50 i 100 mg – łączna ilość 15 000 mg dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”. 2.Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części. 3.Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 4.Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego. 5.Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 60 dni. 6.Zaoferowane produkty lecznicze muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności licząc od dnia dostawy. 7.Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w opakowaniu producenta. 8.Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności. 9.Produkty danego rodzaju wchodzące w skład jednej dostawy muszą posiadać ten sam termin ważności. 10.Dostarczony towar będzie miał termin przydatności do użycia obejmujący co najmniej (minimalnie) 24 miesięcy od faktycznej daty dostawy. 11.Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar. 12.Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne informacje niezbędne dla bezpiecznego użytkowania. 13.Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w danym pakiecie. 14.Miejsce realizacji zamówienia: Dział Farmacji Szpitalnej UCZKIN, pl. Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa. 15.Dostawy realizowane będą do pomieszczeń wskazanych przez Pracowników Zamawiającego ulokowanych w magazynach Działu Farmacji Szpitalnej UCZKIN w piwnicach budynku (poziom -1). IV. Termin wykonania zamówienia Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został sukcesywnie zrealizowany w okresie do 31 grudnia 2021 roku. Dostawy cząstkowe muszą być realizowane w terminie do 5 dni od dnia złożenia zamówienia. Przez termin wykonania zamówienia rozumie się datę protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia, tj. podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach