Przetargi.pl
Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 6 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023.

Przedszkole nr 6 ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, Gliwicka 367
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole nr 6
  Gliwicka 367
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  REGON: 272001721
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkole6mikolow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 6 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 6 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023.2. Zamówienie zostało podzielone na 9 części*:Część 1: MIĘSO WIEPRZOWE, WOŁOWE, WĘDLINY. *Dla każdej części zostanie zawarta odrębna umowa.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.5. Miejsce dostawy: Przedszkole nr 6 w Mikołowie, ul. Gliwicka 367, 43-190 Mikołów.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 6 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023.2. Zamówienie zostało podzielone na 9 części*:Część 2: MIĘSO DROBIOWE. *Dla każdej części zostanie zawarta odrębna umowa.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.5. Miejsce dostawy: Przedszkole nr 6 w Mikołowie, ul. Gliwicka 367, 43-190 Mikołów.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 6 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023.2. Zamówienie zostało podzielone na 9 części*:Część 3: NABIAŁ. *Dla każdej części zostanie zawarta odrębna umowa.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.5. Miejsce dostawy: Przedszkole nr 6 w Mikołowie, ul. Gliwicka 367, 43-190 Mikołów.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 6 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023.2. Zamówienie zostało podzielone na 9 części*:Część 4: WARZYWA I OWOCE. *Dla każdej części zostanie zawarta odrębna umowa.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.5. Miejsce dostawy: Przedszkole nr 6 w Mikołowie, ul. Gliwicka 367, 43-190 Mikołów.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 6 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023.2. Zamówienie zostało podzielone na 9 części*:Część 5: MROŻONKI. *Dla każdej części zostanie zawarta odrębna umowa.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.5. Miejsce dostawy: Przedszkole nr 6 w Mikołowie, ul. Gliwicka 367, 43-190 Mikołów.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 6 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023.2. Zamówienie zostało podzielone na 9 części*:Część 6: RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE. *Dla każdej części zostanie zawarta odrębna umowa.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.5. Miejsce dostawy: Przedszkole nr 6 w Mikołowie, ul. Gliwicka 367, 43-190 Mikołów.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 6 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023.2. Zamówienie zostało podzielone na 9 części*:Część 7: JAJA. *Dla każdej części zostanie zawarta odrębna umowa.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.5. Miejsce dostawy: Przedszkole nr 6 w Mikołowie, ul. Gliwicka 367, 43-190 Mikołów.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 6 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023.2. Zamówienie zostało podzielone na 9 części*:Część 8: PIECZYWO. *Dla każdej części zostanie zawarta odrębna umowa.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.5. Miejsce dostawy: Przedszkole nr 6 w Mikołowie, ul. Gliwicka 367, 43-190 Mikołów.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 6 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023.2. Zamówienie zostało podzielone na 9 części*:Część 9: RYBY. *Dla każdej części zostanie zawarta odrębna umowa.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.5. Miejsce dostawy: Przedszkole nr 6 w Mikołowie, ul. Gliwicka 367, 43-190 Mikołów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach