Przetargi.pl
Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV dla SP ZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim

SP ZOZ Przychodnia Lekarska ogłasza przetarg

 • Adres: 83200 Starogard Gdański, ul. Hallera
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 587 754 499 , fax. 587 754 498
 • Data zamieszczenia: 2017-04-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ Przychodnia Lekarska
  ul. Hallera 21
  83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 587 754 499, fax. 587 754 498
  REGON: 19003649900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV dla SP ZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV dla SP ZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim w ilości 850 dawek, w schemacie 0-6 miesięcy. Ze względu na planowany okres podawania szczepionka musi umożliwiać jej prawidłowe i skuteczne podawanie do 31.12.2017r. Szczepionka powinna być w ampułkostrzykawce. Oferowane szczepionki musza posiadać zezwolenie dopuszczenia do obrotu na terenie Polski i stosowania w służbie zdrowia poprzez właściwe oznakowanie opakowań numerem świadectwa rejestracji, co Wykonawca potwierdza oświadczeniem zgodnym ze wzorem określonym w Załączniku nr 6 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ilościowego zmniejszenia lub nie zamówienia albo zwiększenia przedmiotu zamówienia, w zależności od potrzeb. Okres przydatności do użytku zamawianych szczepionek nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. Wszystkie szczepionki Wykonawca dostarczy w opakowaniach fabrycznie nowych, zgodnych z rodzajem i przeznaczeniem w specjalnych lodówkach gwarantujących zachowanie tzw. „zimnego łańcucha”. Zamawiający będzie realizował zamówienie w partiach według złożonego zapotrzebowania. Zamówienie Wykonawca zrealizuje własnym transportem do Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zamówienia na produkt. Dostawy szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV będą realizowane sukcesywnie do dnia 31.12.2017r. wszystkie koszy związane z dostawę i transportem szczepionki ponosi wyłoniony w drodze postępowania Wykonawca. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. Zamawiający nie zastrzega żadnej części jako zakazanej do powierzenia podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651600-4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach