Przetargi.pl
Dostawa szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - II

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Tuwima
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (059) 87 74 500 , fax. (059) 84 74 510
 • Data zamieszczenia: 2019-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku
  ul. Tuwima 37
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. (059) 87 74 500, fax. (059) 84 74 510
  REGON: 77097910500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spmzoz-slupsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz dostawa materiałów promocyjnych do przeprowadzenie kampanii promocyjnej na program profilaktyczny w zakresie przeprowadzenia szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy wśród dziewczynek urodzonych w 2006 roku i zameldowanych na terenie Miasta Słupska. 3.2. Charakterystyka szczepionki: szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, w dwóch dawkach dla każdej osoby objętej szczepieniem, szczepionka 9-walentna, szczepionki przeznaczone dla 288 dziewczynek, łączna liczba dawek 576 (288 x 2). 3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania ilości szczepionek określonej w pkt 3.2. bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych. Zamawiający zobowiązuje się jednakże zamówić co najmniej 50% szacowanej ilości szczepionek. 3.4. Zamawiający wymaga, aby każda z dawek zawiesiny do wstrzykiwań zaopatrzona była w ampułko-strzykawkę (ze szkła) z tłokiem i nasadką oraz 2 igłami, w opakowaniach po 1 szt. 3.5. Oferowana przez Wykonawcę szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) musi być dopuszczona do obrotu i stosowana na terenie Polski na podstawie wpisu do rejestru produktów leczniczych, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych. 3.6. Wykonawca zapewni dostawę materiałów do przeprowadzenie kampanii promocyjnej na temat zasadności realizacji profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), skuteczności szczepienia oraz redukcji czynników ryzyka raka szyjki macicy, w szczególności do: opracowania i przekazania Zamawiającemu materiałów informacyjnych dotyczących realizacji profilaktyki zakażeń HPV oraz stosowanej szczepionki przeciwko wirusowi HPV (np. broszury, ulotki, plakaty, materiały informacje, itp.) w ilości co najmniej ilości sprzedanych dawek oraz promowania korzyści płynących z profilaktyki, przeznaczonych dla rodziców lub opiekunów prawnym dzieci.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651600-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże , że posiada ważny wpis do właściwego rejestru wytwórców lub importerów/ eksporterów produktu leczniczego lub ważny wpis do rejestru hurtowni farmaceutycznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach