Przetargi.pl
Zakup i montaż urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Puńsk

Urząd Gminy w Puńsku ogłasza przetarg

 • Adres: 16-515 Puńsk, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 161 082 , fax. 875 161 048
 • Data zamieszczenia: 2019-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Puńsku
  ul. Mickiewicza 23
  16-515 Puńsk, woj. podlaskie
  tel. 875 161 082, fax. 875 161 048
  REGON: 53958400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugpunsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i montaż urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Puńsk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji technicznych dla montażu, uruchomienia i przyłączenia kolektorów słonecznych oraz do montażu paneli fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Puńsk na terenie Gminy Puńsk (zgodnie z załącznikiem nr 1 do PFU dla projektu). Zakres przedmiotowego zadania: 1. Przeprowadzenie audytu technicznego (wizji lokalnej) dla każdej lokalizacji 2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej lokalizacji 3. Przed sporządzeniem dokumentacji Wykonawca: - przeprowadzi wizję nieruchomości, a także wywiad z właścicielem nieruchomości oraz spisze protokół uzgodnień oraz umowę, - oceni uwarunkowania techniczne dla każdej lokalizacji instalacji kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych, - przedłoży Zamawiającemu do akceptacji zaproponowane rozwiązania techniczne wraz z minimalnymi parametrami eksploatacyjnymi, - ustali lokalizację instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych wraz z miejscem włączenia do wewnętrznych instalacji: wodnej i elektrycznej budynku, - uzyska akceptację właściciela nieruchomości w zakresie lokalizacji montażu przedmiotowych instalacji, - pozyska szczegółowe informacje od właściciela nieruchomości niezbędne do prawidłowego zaprojektowania dokumentacji. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego (jeżeli będą konieczne) wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie służące prawidłowemu sporządzeniu dokumentacji. Zadanie nr 2: zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych Celem systemu jest zaplanowane pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej przy użyciu technologii krzemowej monokrystalicznej. Zakłada się podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci typ instalacji on grid. Jednak energia produkowana przez moduły fotowoltaiczne nie będzie oddawana do sieci lecz wykorzystywana na potrzeby własne budynku w czasie rzeczywistym a niedobory będą z niej uzupełniane. Panele fotowoltaiczne wykorzystywane będą do produkcji energii elektrycznej, która pozwoli na wykorzystanie pozyskanej energii w urządzeniach stosowanych do utrzymania komfortu klimatycznego i komfortu użytkowania budynku: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, itp. Każdy budynek posiada elektryczne warunki przyłączenia do sieci o określonej mocy. Jeżeli moc zainstalowanego systemu PV jest w granicach tych warunków (nie przekracza ich), to aby przyłączyć system do sieci, należy złożyć jedynie zawiadomienie do odpowiedniego OSD. Urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe na własny koszt zamontuje Zakład Energetyczny. W instalacjach fotowoltaicznych należy zastosować moduły monokrystaliczne, montowane na konstrukcji nośnej zgodnie z dokumentacją projektową. Powierzchnia modułów nie może być większa niż dostępna powierzchnia dachu. Kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę układu modułów i uzyskanie możliwie największej ilości energii dla danego typu instalacji. Podstawowe minimalne dane techniczne przykładowych instalacji fotowoltaicznych: a) Dom Kultury Litewskiej: - Moc generatora PV [kW]: 13,06 - Powierzchnia generatora PV [m²]: 66,5 - Liczba modułów PV: 51 - Liczba falowników: 2 - Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC) [kW]: 12 533 - Stosunek wydajności (PR) [%]: 84,6 - Typ ogniwa: Si monokrystaliczny b) Hydrofornia w Pełelach: - Moc generatora PV [kW]: 38,91 - Powierzchnia generatora PV [m²]: 198,3 - Liczba modułów PV: 152 - Liczba falowników: 2 - Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC) [kW]: 33 748 - Stosunek wydajności (PR) [%]: 75,7 - Typ ogniwa: Si monokrystaliczny c) Hydrofornia w Puńsku: - Moc generatora PV [kW]: 38,4 - Powierzchnia generatora PV [m²]: 195,7 - Liczba modułów PV: 150 - Liczba falowników: 2 - Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC) [kW]: 33 777 - Stosunek wydajności (PR) [%]: 76,8 - Typ ogniwa: Si monokrystaliczny W zakresie instalacji paneli fotowoltaicznych Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji projektu do: 1) Montaż paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem, 2) Uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów, 3) Przeszkolenie użytkowników, 4) Sporządzenie lub przekazanie instrukcji obsługi, 5) Stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w dokumentacji, 6) Dokonanie ewentualnych modyfikacji założeń tylko w uzgodnieniu z inwestorem, jeżeli będzie to prowadzić do lepszego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia, 7) Dokonanie ewentualnych modyfikacji, konfigurację projektowanego okablowania tak, aby doprowadzić do optymalnego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia, 8) Wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgodnione zostaną z przedstawicielem inwestora, 9) Wszelkie problemy powinny być sygnalizowane przedstawicielowi inwestora, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej. Zadanie nr 3: zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Domu Kultury Litewskiej Projekt przewiduje montaż instalacji solarnej z kolektorami płaskimi oraz zintegrowanie jej z działającym systemem dostarczającym ciepłą wodę użytkową. Instalacje kolektorów słonecznych wykorzystywać będą energię słoneczną do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Energia cieplna wytwarzana będzie na własne potrzeby obiektu (jednoczesna produkcja i konsumpcja energii). Przykładowy model instalacji objętej projektem: Instalacja bezciśnieniowa o mocy 5,487 kWt składająca się z: ­ Pola kolektorów płaskich z absorberem meandrycznym Ilość kolektorów: 3 Powierzchnia brutto min.: 2,51 m² szt. 3 Powierzchnia absorbera min.: 2,33 m² szt. 3 ­ Kompaktowego pojemnościowego podgrzewacza wody z dwoma wężownicami oraz zintegrowaną grupą pompową, sterownikiem i zaworem bezpieczeństwa Pojemność podgrzewacza 350 l ­ Układu rur łączących kolektory z podgrzewaczem (układ dwóch rur miedzianych, izolowanych o średnicy 10 x 1 lub 10 x 0,8 mm) ­ Naczynia przeponowego na wodzie użytkowej o pojemności min. 18l ­ Przewodu elektrycznego 2 x 0,75 mm2 lub 2 x 1 mm2 do podłączenia czujnika temperatury W zakresie instalacji kolektorów słonecznych Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji projektu do: 1) Montaż kolektorów słonecznych wraz z osprzętem, 2) Uruchomienie instalacji, 3) Przeszkolenie użytkowników, 4) Sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej użytkownikom, 5) Uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w programie funkcjonalno-użytkowy (dalej PFU) stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla instalacji kolektorów słonecznych (branża sanitarna) stanowiąca załącznik nr 11, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla instalacji paneli fotowoltaicznych (branża elektryczna) stanowiąca załącznik nr 12, przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9. Przedstawione w programie funkcjonalno-użytkowym, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla instalacji kolektorów słonecznych (branża sanitarna), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla instalacji paneli fotowoltaicznych (branża elektryczna) oraz przedmiarze robót opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: - oznakowania miejsca robót i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, przed przystąpieniem Wykonawca wykona zdjęcia usterek lub uszkodzeń nie objętych zakresem zadania i dostarczy Inwestorowi przed przystąpieniem do robót, - zapewnienia dozoru terenu budowy, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, - umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, - sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, - uporządkowanie terenu po realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa PFU, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla instalacji kolektorów słonecznych (branża sanitarna), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla instalacji paneli fotowoltaicznych (branża elektryczna), przedmiary robót. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w sporządzonej dokumentacji technicznej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne materiały/urządzenia, wymienione w PFU, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla instalacji kolektorów słonecznych (branża sanitarna), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla instalacji paneli fotowoltaicznych (branża elektryczna) oraz przedmiarach robót, poprzez wskazanie nazwy handlowej, bądź producenta zostaną zastąpione urządzeniami równoważnymi. W takim przypadku do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające równoważność materiałów/urządzeń, tzn. parametry techniczne np. karty katalogowe w języku polskim, atesty, certyfikaty, znak zgodności. Za materiały/urządzenia równoważne uważa się takie, które posiadają co najmniej te same parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na pogorszenie funkcjonowania rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) program funkcjonalno-użytkowy, b) przedmiary robót, c) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla instalacji kolektorów słonecznych (branża sanitarna), d) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla instalacji paneli fotowoltaicznych (branża elektryczna). Przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy do sporządzenia kosztorysu ofertowego (do obliczenia ceny oferty). Przedmiary robót należy analizować w powiązaniu z programem funkcjonalno-użytkowym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla instalacji kolektorów słonecznych (branża sanitarna), szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla instalacji paneli fotowoltaicznych (branża elektryczna), wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Z uwagi na rozmiar plików stanowiących załączniki do SIWZ i mogącymi pojawić się trudnościami technicznymi z umieszczeniem jak i pobieraniem ich ze strony internetowej, Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni bezpłatnie SIWZ wraz z załącznikami na nośnikach CD. Dokumentacja w wersji papierowej jest dostępna do wglądu w pokoju nr 7 w siedzibie Zamawiającego w godz. od 8:00 – 15:00. Zamawiający umożliwi oferentom, przed złożeniem oferty, zapoznanie się na miejscu ze stanem istniejącym obiektu i urządzeń, oraz zakresem zadania. Termin oględzin do ustalenia z pracownikiem Urzędu Gminy Puńsk. Wykonawca przed przystąpieniem do prac montażowych wystąpi do Zamawiającego o zatwierdzenie wniosków materiałowych i uzyska zgodę na ich wbudowanie (dotyczy wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania zadania). 3.3. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP. 1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 2. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót budowlanych dotyczących przedmiaru robót instalacji paneli fotowoltaicznych od poz. 1 do poz. 11 oraz przedmiaru robót montażu kolektorów słonecznych poz. 1 do poz. 7. Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, itp. 3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem trwania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1. Zamawiający określa wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 13.000,00 zł, (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100). 11.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu b) poręczeniach bankowych c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 r., poz. 1804 z późn. zm.) 11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 09 9354 0007 0070 0700 0420 0039 BS Sejny, o/Puńsk. 11.4. Wadium w pieniądzu musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 11.5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz, tj.: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w Sekretariacie przed upływem terminu składania ofert. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 11.6. Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego wadium winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 11.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11.14. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli: a) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późniejszymi zmianami). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający wezwie też do złożenia następujących dokumentów: 1) oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnym wobec osób fizycznych (załącznik nr 9), 2) oświadczenia o podwykonawcach (załącznik nr 7), 3) kosztorys szczegółowy, 4) harmonogram robót budowlanych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach