Przetargi.pl
Zakup i montaż stanowisk laboratoryjnych w ramach projektu pn." Nowy uczeń-nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik-podniesienie jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym"

Górnośląskie Centrum Edukacyjne ogłasza przetarg

 • Adres: 44100 Gliwice, ul. Stefana Okrzei
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 313 576 , fax. 322 313 576
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Górnośląskie Centrum Edukacyjne
  ul. Stefana Okrzei 20
  44100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 322 313 576, fax. 322 313 576
  REGON: 19341800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gce.gliwice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i montaż stanowisk laboratoryjnych w ramach projektu pn." Nowy uczeń-nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik-podniesienie jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie publiczne obejmuje zakup, demontaż starych i montaż nowych stanowisk laboratoryjnych w ramach projektu pn. "Nowy uczeń-nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik-podniesienie jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym". Wydatek obejmuje zakup 10 zestawów stanowisk laboratoryjnych wraz z wyposażeniem (20 zestawów) Wydatek obejmuje również demontaż starych stanowisk, wykonanie wylewki betonowej, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, uzupełnienie brakującej posadzki, doprowadzenie i rozprowadzenie instalacji wodnej, gazowej i elektrycznej, podłączenie do stanowisk laboratoryjnych oraz montaż nowych stanowisk. Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w wykazie rzeczowym i ilościowym wyposażenia - załączniki od nr 1.1, w przedmiarze robót załącznik nr 1.2 SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmioty objęte przedmiotem dostawy fabrycznie nowe (nieużywane), zgodne z parametrami określonymi przez Zamawiającego w załącznikach od 1.1 do 1.2. oraz 7. Przedmioty objęte dostawą powinny posiadać oznakowanie CE - zgodnie z przepisami prawa a w szczególności ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Wykonawca przed realizacją umowy zobowiązany będzie uzgodnić kolorystykę przedmiotu zamówienia z Zamawiającym. Uwaga: Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na materiały i urządzenia z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów techniczno - użytkowych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm a zwłaszcza art. 29 do 31). Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian przez zamawiającego. Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy, przy czym gwarancja jakości nie może być krótsza niż okres gwarancji, udzielony przez producentów towaru (jeśli dotyczy). Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy dla każdej części udziela Zamawiającemu rękojmi na okres min 24 miesiące, max 60 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39181000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych powyżej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach