Przetargi.pl
Konserwacja i utrzymanie boisk o nawierzchni trawiastej na obiektach MOSiR Sosnowiec

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41200 Sosnowiec, ul. 3 Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 266 34 26 , fax. 32 266 63 41
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
  ul. 3 Maja 41
  41200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 266 34 26, fax. 32 266 63 41
  REGON: 33005100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i utrzymanie boisk o nawierzchni trawiastej na obiektach MOSiR Sosnowiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. USŁUGI WYKONYWANE NA OBIEKTACH MOSIR W SOSNOWCU 1. Kompleks Piłkarski, przy ul. Kresowej 1: 3 boiska. 2. Kompleks Sportowy, przy al. Mireckiego 31: 1 boisko. 3. Kompleks Sportowy, przy ul. Orląt Lwowskich 70: 3 boiska. 4. Stadion Piłkarski, przy ul. Gałczyńskiego 9: 1 boisko. 5. Stadion Piłkarski przy ulicy Górników 81 a : 1 boisko. 6. Kompleks Rekreacyjno-Sportowy przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 99 a : 1 boisko. II. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA BOISKACH 1. Aeracja wgłębna minimum 12 cm głębokości : łącznie 35 usług wykonywanych na boiskach wskazanych przez koordynatora zadania. 2. Nawożenie specjalistycznym nawozem trawnikowym granulowanym dobranym w zależności od pory roku w ilości nie mniejszej niż 300 kg na jedno nawożenie: łącznie 45 usług wykonywanych na boiskach wskazanych przez koordynatora zadania. 3. Piaskowanie piaskiem płukanym 0-2 mm w ilości nie mniej niż 50 ton piasku na jedną usługę: łącznie 18 usług wykonywanych na boiskach wskazanych przez koordynatora zadania. 4. Dosiew wgłębny w kierunku zgodnym z długością boiska oraz po przekątnych wykonany siewnikiem wgłębnym przy użyciu nasion trawy przeznaczonej do boisk piłkarskich w ilości nie mniej niż 250 kg na jedną usługę: łącznie 32 usług wykonywanych na boiskach wskazanych przez koordynatora zadania. 5. Wymiana darni o grubości nie mniejszej niż 2,50 cm i szerokości rolki minimum 1,20 m polegająca na zdjęciu starej i położeniu nowej darni o powierzchni 1600m2 na boiskach wskazanych przez koordynatora zadania. 6. Oprysk przeciw chwastom, pleśni, grzybom w zależności od pory roku: łącznie 30 usług wykonywanych na boiskach wskazanych przez koordynatora zadania. 7. Wertykulacja łącznie 11 usług wykonywanych na boiskach wskazanych przez koordynatora zadania. 8. Wykonanie łącznie 3 usług aeracji pustym bolcem. III. TERMINY WYKONANIA ZABIEGÓW 1. Aeracja - w terminie 3 dni, licząc od dnia powiadomienia przez koordynatora zadania. 2. Nawożenie - w terminie 9 dni, licząc od dnia powiadomienia przez koordynatora zadania. 3. Piaskowanie - w terminie 9 dni, licząc od dnia powiadomienia przez koordynatora zadania. 4. Dosiew wgłębny trawy - w terminie 9 dni, licząc od dnia powiadomienia przez koordynatora zadania. 5. Wymiana darni - w terminie 9 dni, licząc od dnia powiadomienia przez koordynatora zadania. 6. Oprysk – w terminie 3 dni, licząc od dnia powiadomienia przez koordynatora zadania. 7. Wertykulacja – w terminie 3 dni, licząc od dnia powiadomienia przez koordynatora zadania. 8. Aeracja pustym bolcem - w terminie 3 dni, licząc od dnia powiadomienia przez koordynatora zadania. IV. UWAGI DO WYKONANIA ZADANIA 1. Wykonawca winien dysponować sprzętem dostosowanym do wykonywania powyższych zabiegów. 2. Zakup materiałów, transport i inne czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia leżą w całości po stronie wykonawcy. 3. Zakończenie zabiegów winno być podpisane stosownym protokołem przede wszystkim z wykazem stosowanych środków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77320000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: niewymagane
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy- jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach