Przetargi.pl
Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisko przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach – BO

Miasto Suwałki ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 628 000 , fax. 875 628 098
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Suwałki
  ul. Mickiewicza 1
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 875 628 000, fax. 875 628 098
  REGON: 79067103000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/przetargi_w_2020_r/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisko przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach – BO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie z wybudowaniem hali pneumatycznej na boisko przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach - BO” 2.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wybudowanie hali pneumatycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w systemie zaprojektuj i wybuduj. Hala pneumatyczna będzie stanowić przykrycie boiska do piłki nożnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy oraz załączona dokumentacja. 3.W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby (hala pneumatyczna) spełniają minimalne wymogi określone przez Zamawiającego Wykonawca, pod rygorem odrzucenia dołączy do oferty: a)wypełnioną tabelkę z oferowanymi parametrami, wraz z dokumentami potwierdzającymi oferowane parametry - załącznik nr 2; b)ekspertyzę techniczną z innego obiektu wybudowanego i oddanego do użytku w tej samej technologii wydanej przez uprawnione do tego podmioty (np. ITB) potwierdzającą bezpieczeństwo pożarowe ewakuacji osób (dla ilości 300 os.) z hali pneumatycznej pomimo braku konstrukcji do awaryjnego podwieszenia powłoki pneumatycznej; c)atesty lub certyfikaty potwierdzające trudnozapalność każdej z powłok hali; d)karty techniczne powłok potwierdzające spełnianie wymagań określonych w PFU. Karty muszą być podpisane przez producenta; e)karta techniczna systemu grzewczo nadmuchowego wystawiona przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technicznych; f)autoryzacja producenta systemu grzewczo-nadmuchowego uprawniająca Wykonawcę do montażu i uruchomienia systemu, wystawiona na wykonawcę dla przedmiotowej Inwestycji; g)oświadczenie potwierdzające, że oferowany przez Wykonawcę system kotwienia będzie zapewniał odpowiednią siłę kotwiącą (min. 10 kN/punkt) w istniejących warunkach gruntowych oraz że oferowany rozstaw kotew pozwoli prawidłowo połączyć oferowaną powłokę z gruntem. Oświadczenie musi być wydane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń. 4.Wartość projektu do uzyskania odstępstwa od przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z uzgodnieniem od konserwatora zabytków) nie może przekraczać 1% wartości zaprojektowania i budowy hali pod rygorem odrzucenia oferty. 5.Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w SIWZ i dokumentacji. 6.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne o parametrach techniczno / eksploatacyjno / użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. 7.W przypadku gdy w programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 8.Obowiązek udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45217000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 8.000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Banku Pekao S.A. nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 w terminie do dnia 01.10.2020 r. do godz. 09:00 (decyduje termin wpływu środków na rachunek zamawiającego). Wadium w pozostałych formach – oryginały – składa się w Urzędzie Miejskim w Wydziale Budżetu i Finansów, w pokoju nr 147, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki przed upływem terminu składania ofert. 3.Zamawiający dopuszcza złożenia wadium w formie poręczeń/gwarancji w postaci dokumentu elektronicznego, złożonego w oryginale i podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym opatrzonym przez upoważnionego (umocowanego) przedstawiciela Gwaranta. Nie dopuszcza się wniesienia skanu poręczenia/gwarancji wadialnej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę składającego ofertę. W związku z powyższym prawidłowo złożone wadium należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Niezałączenie pliku lub załączenie do oferty pliku będącego skanem dokumentu skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 10.Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Złożona oferta powinna zawierać: 1)wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - Formularz ofertowy na załączniku nr 1 lub w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 2)wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty-pod rygorem odrzucenia, w celu potwierdzenia, że oferowane wyroby (hala pneumatyczna) spełniają minimalne wymogi określone przez Zamawiającego: a)wypełniona tabelka z oferowanymi parametrami, wraz z dokumentami potwierdzającymi oferowane parametry - załącznik nr 2; b)ekspertyza techniczna z innego obiektu wybudowanego i oddanego do użytku w tej samej technologii wydanej przez uprawnione do tego podmioty (np. ITB) potwierdzającą bezpieczeństwo pożarowe ewakuacji osób (dla ilości 300 os.) z hali pneumatycznej pomimo braku konstrukcji do awaryjnego podwieszenia powłoki pneumatycznej; c)atesty lub certyfikaty potwierdzające trudnozapalność każdej z powłok hali; d)karty techniczne powłok potwierdzające spełnianie wymagań określonych w PFU. Karty muszą być podpisane przez producenta; e)karta techniczna systemu grzewczo nadmuchowego wystawiona przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technicznych; f)autoryzacja producenta systemu grzewczo-nadmuchowego uprawniająca Wykonawcę do montażu i uruchomienia systemu, wystawiona na wykonawcę dla przedmiotowej Inwestycji; g) oświadczenie potwierdzające, że oferowany przez Wykonawcę system kotwienia będzie zapewniał odpowiednią siłę kotwiącą (min. 10 kN/punkt) w istniejących warunkach gruntowych oraz że oferowany rozstaw kotew pozwoli prawidłowo połączyć oferowaną powłokę z gruntem. Oświadczenie musi być wydane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń. 3)pełnomocnictwo (w przypadku złożenia oferty elektronicznie w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego): a)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem, b)jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez Wykonawcę lub Notariusza winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza, c)w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres umocowania, 5)Wykonawca składa oświadczenia określone w rozdziale 12 ust. 1 i 2 w formie papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 6)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając, wraz z ofertą, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w formie papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Przedstawiony dokument, musi zawierać w szczególności: a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d)czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 7) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/przetargi_w_2020_r/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć oświadczenie wraz z ofertą w formie papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach