Przetargi.pl
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Księżyno, Brończany, Horodniany i Ignatki

Gmina Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg

 • Adres: 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 132 880, , fax. 857 132 881
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Juchnowiec Kościelny
  ul. Lipowa 10
  16-061 Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie
  tel. 857 132 880, , fax. 857 132 881
  REGON: 00054221500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.juchnowiec.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Księżyno, Brończany, Horodniany i Ignatki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Księżyno, Brończany, Horodniany i Ignatki: Część 1: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Sarniej, Niedźwiedziej, Wiewiórczej i Wilczej w Księżynie Część 2: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w Brończanach i Horodnianach oraz w ul. Jagodowej i Sosnowej w Ignatkach Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Część 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Sarniej, Niedźwiedziej, Wiewiórczej i Wilczej w Księżynie Część 2: Rozbudowa sieci wodociągowej w Brończanach i Horodnianach oraz w ul. Jagodowej i Sosnowej w Ignatkach, obejmującego następujące inwestycje: Rozbudowę sieci wodociągowej w Brończanach, Rozbudowę sieci wodociągowej w Horodnianach, Rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Jagodowej i Sosnowej w Ignatkach. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi posiadały uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wymagane innymi przepisami dokumenty do wykonywania czynności w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (koordynator) oraz posiadały co najmniej trzyletnie doświadczenie w nadzorowaniu nad robotami budowlanymi. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych przepisami art. 25 – 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Do obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności: 1) posiadanie dokładnej znajomości dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, 2) sprawowanie na bieżąco kontroli robót w zakresie zgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą wykonawcy robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz przepisami Prawa budowlanego, 3) podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez wykonawcę robót gotowości do odbioru, 4) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających prawidłowość techniczną (zgodną ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej) realizowanej inwestycji, 5) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za podjęte decyzje, w sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postępem robót, a ponadto udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową, z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów budowy, 6) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nie uzasadnionej przerwy w realizacji robót przez wykonawcę i podwykonawców, 7) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności przed ich wbudowaniem, 8) sprawdzanie wykonanych robót, powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 9) żądanie usunięcia przez wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad, 10) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 11) udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych czynności stwierdzenie gotowości do odbioru, 12) przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ewentualnych wad, 13) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego, 14) potwierdzenie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez wykonawcę robót budowlanych i zapłaty mu wynagrodzenia, 15) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji, 16) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, 17) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 18) rozpoznanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego proponowanego przez wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych, 19) poświadczenie terminu zakończenia robót, 20) kontrolowanie zabezpieczenia przez wykonawcę terenu budowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, 21) rozliczenie umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, 22) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, 23) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku realizowaną inwestycją, 24) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez wykonawcę robót budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego, 25) przygotowanie i załatwianie wszelkich spraw formalno–prawnych związanych z prowadzeniem i zakończeniem robót oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji 26) dokonywanie przeglądów zrealizowanych robót w czasie trwania okresu gwarancyjnego, 27) zgłaszanie wykonawcy robót zaistniałych w okresie gwarancyjnym wad, usterek i awarii i ustalanie terminów ich usuwania, 28) nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad, usterek i awarii zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania, 29) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienia Zamawiającemu wniosku dotyczącego ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego, 30) inne zadania wynikające z przepisów prawa. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacja projektowa dotycząca postępowania na roboty budowlane pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Księżyno, Brończany, Horodniany i Ignatki (nr sprawy: IGK.271.2.16.2020), dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/zamowieniapubliczne/. Zamawiający nie formułuje wymagań określonych w art. 29 ust 3a ustawy Pzp, z uwagi na możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby niepodlegające stosunkowi pracy, bowiem osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy i działają samodzielnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wstępne oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) wypełnione oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 4) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO, zawarte w formularzu ofertowym – jeżeli Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące lub gdy nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), w celu podpisania oferty lub innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach