Przetargi.pl
Zakup i instalacja nowego dźwigu szpitalnego w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem ogłasza przetarg

 • Adres: 61-825 Poznań, ul. Krysiewicza
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48618506200 , fax. +48618529806
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
  ul. Krysiewicza 7/8
  61-825 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618506200, fax. +48618529806
  REGON: 630863147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szoz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i instalacja nowego dźwigu szpitalnego w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia publicznego pod nazwą "Zakup i instalacja nowego dźwigu szpitalnego w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu". Przedmiot umowy obejmuje dostawę i montaż nowego elektrycznego dźwigu szpitalnego służącego do przewozu osób, łóżek szpitalnych, zgodnych z normą dźwigową EN-20/50 w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu w istniejącym szybie windowym wraz z demontażem i utylizacją istniejącego dźwigu oraz wykonaniem koniecznych robót budowlanych i nowego zasilania dźwigu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowa – załącznik nr 7 do SIWZ, STWOiR – załącznik nr 8 do SIWZ. przedmiary robót – załącznik nr 9 do SIWZ (mają charakter pomocniczy przy obliczaniu ceny oferty). 3. Zakres prac obejmuje następujące czynności: a) w części dotyczącej wykonania wymiany dźwigu szpitalnego dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych: roboty przygotowawcze i zabezpieczające, demontaż z utylizacją istniejącego dźwigu oraz pozostałe roboty rozbiórkowe, roboty budowlane konieczne do wykonania przed montażem nowego dźwigu, nowe zasilanie elektryczne, dostawę i montaż nowego dźwigu, roboty wykończeniowe. b) w części dotyczącej przekazania dźwigu Zamawiającemu i włączenia go do eksploatacji: udział w badaniu wymienionego dźwigu przeprowadzanym przez jednostkę notyfikowaną oraz doprowadzenie do jego odbioru i do wydania decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji, uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu książki rewizyjnej dźwigu, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu stanowiskowej instrukcji obsługi oraz instrukcji konserwacji i eksploatacji dźwigu. przekazanie Zamawiającemu kodów do sterowania, testerów, przyrządów diagnostycznych w ramach dostawy urządzeń dźwigowych. 4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe dźwigu po wymianie nie ulegają zmianie. Dźwig będzie obsługiwać - jak dotychczas - ruch osobowy w tym osób niepełnosprawnych oraz transport chorych na łóżkach w budynku pomiędzy istniejącymi kondygnacjami. Sporadycznie dźwig będzie używany do transportu dokumentów na wózkach z kołami gumowymi oraz do transportu wyposażenia budynku. 5. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 16.05.2018 r. godz. 09:00 (zbiórka przed Szpitalem przy ul. Nowowiejskiego 56/58). Zamawiający zaleca Wykonawcom udział w wizji lokalnej miejsca którego dotyczy realizacja zamówienia, w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być pomocne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia. Wykonawca winien w ofercie uwzględnić roboty, które jego zdaniem mogą wystąpić w trakcie realizacji zadania, a nie są ujęte w załączonym przedmiarze robót. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia i ewentualne ryzyka należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji lokalnej jest: p. Beata Jarmolińska – Linka - Kierownik Działu Technicznego, tel.: 61 850 62 30 Zainteresowanych Wykonawców prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wizji lokalnej. Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy, jednak ryzyko związane z przygotowaniem oferty bez uczestniczenia w wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Osoby, które przybędą na wizję zobowiązane są posiadać przy sobie stosowne upoważnienie potencjalnego Wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową, postanowieniami SIWZ oraz wzoru umowy oraz zasadami sztuki budowlanej i z zachowaniem wymogów określonych w dokumentacji projektowej jak również przedmiot zamówienia zrealizować w całości z zastosowaniem urządzeń i materiałów Wykonawcy, odpowiadających co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. 7. Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę urządzenia i materiały muszą posiadać certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności z Polską/ Europejską Normą lub aprobatą techniczną, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz atesty higieniczne, powinny być też dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia. 8. Wykonawca będzie zobowiązany do: przedłożenia harmonogramu rzeczowego realizacji robót. w harmonogramie należy wyszczególnić elementy scalone robót, które stanowić przedmiot odbioru częściowego. wydzielenia zaplecza budowy w zakresie udostępnionym przez szpital. zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa z uwagi na fakt, iż w okolicy budowy będą przebywać pacjenci i personel szpitala. 9. Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić: Pracę na terenie czynnego szpitala, Stosowanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwpyłowych, Usuwanie gruzu, wynoszenie gruzu po godz. 15:00 oraz w dni wolne od pracy, Wykonywanie głośnych robót w ustalonych każdorazowo z Zamawiającym i użytkownikiem okresach, jednak nie innym czasie niż pomiędzy godz. 8:00 a 20:00 10. Zamawiający protokolarnie przekaże teren budowy w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 11. UWAGA: Prace odbywać się będą na czynnym obiekcie. W związku z tym Wykonawca zapewni wykonywanie prac bez wstrzymania ruchu w obiekcie i w sposób niedezorganizujący pracę na terenie obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42416100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000.00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną w pkt 16.1 SIWZ. 3. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 93 1050 1520 1000 0005 0332 1192 Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w Poznaniu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 5. Wadium do przetargu nieograniczonego na „Zakup i instalacja nowego dźwigu szpitalnego w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu ”. 6. UWAGA: Dokument wniesienia wadium zaleca się przekazać Zamawiającemu w osobnej kopercie przed upływem terminu składania ofert. W przeciwnym wypadku Zamawiający nie będzie mógł zwrócić wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu musi to być kopia lub oryginał dowodu wpłaty, w każdej innej formie oryginał dokumentu. 7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 8. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 9. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 10. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy (zgodny z załącznikiem nr 1 do SIWZ); 2. Przedmiary robót (zgodnie z załącznikami nr 9, do SIWZ) – mają charakter pomocniczy przy obliczaniu ceny oferty – mają zostać przedstawione w formie skróconej (ceny jednostkowe w każdej pozycji) oraz zawierać zbiorcze zestawienie wszystkich materiałów oraz urządzeń i ich poszczególnych cen wraz z podaniem parametrów kosztorysowych przyjętych do wyceny ( R, Kp, Kz, Z ). 3. Pełnomocnictwo W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba upoważniona do reprezentacji, musi przedstawić pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych. 4. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach