Przetargi.pl
Zakup i dostawy produktu leczniczego Riociguatum na potrzeby programu lekowego pn.: „Leczenie zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego”

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ogłasza przetarg

 • Adres: 02005 Warszawa, ul. Lindleya
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 021 001 , fax. 225 022 136
 • Data zamieszczenia: 2017-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
  ul. Lindleya 4
  02005 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 021 001, fax. 225 022 136
  REGON: 28893000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.dzieciatkajezus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawy produktu leczniczego Riociguatum na potrzeby programu lekowego pn.: „Leczenie zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy produktu leczniczego Riociguatum na potrzeby programu lekowego pn.: „Leczenie zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego” realizowanego przez Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (2 pozycje w pakiecie)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33622000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę aktualnego zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta cenowa – wzór załącznik nr 1 do SIWZ Pełnomocnictwo dla osoby, która podpisała ofertę (jeśli dotyczy) Oświadczenie własne Wykonawcy - w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców – wzór załącznik nr 2 do SIWZ (Część E)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach