Przetargi.pl
Dostawa elektrod diagnostycznych 4 i 10 polowych do zatoki wieńcowej

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 04-073 Warszawa, ul. Grenadierów
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 51 52 743 , fax. 22 51 52 789
 • Data zamieszczenia: 2021-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
  ul. Grenadierów
  04-073 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 51 52 743, fax. 22 51 52 789
  REGON: 21539890000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://grochowski.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa elektrod diagnostycznych 4 i 10 polowych do zatoki wieńcowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrod diagnostycznych 4 i 10 polowych do zatoki wieńcowej. 2. Wszystkie zakupione wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 186), w tym wymagania zasadnicze oraz dla wprowadzenia ich jako wyrobu medycznego do obrotu oraz muszą posiadać dokumenty dopuszczające ich stosowanie w służbie zdrowia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Dostarczane elektrody muszą spełniać wymagania techniczne i jakościowe z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub normy równoważne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załącznik nr 2 do SIWZ. 5. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez Zamawiającego parametrom technicznym, funkcjonalnym i jakościowym wskazanym w opisie stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 6. Przedmiot zamówienia powinien być wyrobem nowym, nieużywanym, kompletnym, zapakowanym w oryginalne opakowania posiadające zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport. 7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko. 8.Asortyment dostarczany będzie sukcesywnie do siedziby Zamawiającego – ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa. 9. Przez dostawę asortymentu należy rozumieć dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego (Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.) wraz z wniesieniem asortymentu do pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33622000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach