Przetargi.pl
Zakup i dostawę nowego fabrycznie samochodu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kocku

Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku ogłasza przetarg

 • Adres: 21-150 Kock, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 591 004 , fax. 818 591 059
 • Data zamieszczenia: 2020-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku
  ul. Jana Pawła II 29
  21-150 Kock, woj. lubelskie
  tel. 818 591 004, fax. 818 591 059
  REGON: 43102006100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://umigkock.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawę nowego fabrycznie samochodu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kocku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kocku. W ramach realizacji zamówienia należy dostarczyć samochód do przewozu osób z ilością miejsc minimum 9 (8+1), z zabudową specjalistyczną do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim (z opcją umożliwiającą łatwy demontaż foteli pasażerskich w celu stworzenia jednego stanowiska do przewozu osoby na wózku inwalidzkim plus atestowane mocowanie na wózki inwalidzkie, pasy mocujące wózek z pasami bezpieczeństwa dla osoby na wózku oraz wyposażony dodatkowo w najazdy do wprowadzania wózków inwalidzkich). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ, 2) Specyfikacja techniczna pojazdu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ, 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach