Przetargi.pl
Dostawa autobusu 20-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gmina Skierbieszów ogłasza przetarg

 • Adres: 22-420 Skierbieszów, Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 213 670 , fax. 846 213 670
 • Data zamieszczenia: 2020-10-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skierbieszów
  Rynek 1
  22-420 Skierbieszów, woj. lubelskie
  tel. 846 213 670, fax. 846 213 670
  REGON: 95036856900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skierbieszow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa autobusu 20-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa autobusu 20-osobowego, kierowca + 19 miejsc- przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w autobusie musi znaleźć się 1 miejsce do kotwiczenia wózka inwalidzkiego. 1.2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Autobus powinien być fabrycznie nowy, nie straszy niż wyprodukowany w 2020 roku, dostosowany do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. 2. Autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i dopuszczenia do ruchu. 3. Autobus musi być sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych. 4. Nadwozie autobusu: a. przeszklone, szyby w przestrzeni pasażerskiej ciemne i termoizolacyjne b. długość całkowita pojazdu powyżej 7300 mm, szerokość zewnętrzna bez lusterek zewnętrznych minimum 1990 mm, rozstaw osi minimum 4000 mm c. oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem -osoby niepełnosprawne d. wejście do przedziału pasażerskiego prawymi drzwiami od kierowcy (rezygnacja z jakichkolwiek drzwi przesuwnych) e. napęd na tylne koła bliźniaki f. hamulce tarczowe obu osi g. chlapacze obu osi 5. Silnik autobusu: a. wersja diesel b. moc - minimum 190 KM, poj. silnika min 2900L c. spełniający normy czystości spalin EURO 6 6. Skrzynia biegów manualna, 6-biegowa (plus bieg wsteczny). 7. Układ kierowniczy ze wspomaganiem 8. Ogranicznik prędkości do 100 km/h 9. Bezpieczeństwo: a. system zabezpieczający poślizgowi kół podczas hamowania (ABS) b. system zabezpieczający poślizgowi kół podczas przyspieszania (ASR) c. elektroniczny układ stabilizacji jazdy (ESP) d. asystent hamowania (BAS) e. EBV elektroniczny korektor siły hamowania lub równoważny spełniający podobne zadania f. poduszka powietrzna dla kierowcy g. immobiliser 10. Koła: a. opony letnie z pełnowymiarowym kołem zapasowym i felgami stalowymi z kołpakami (komplet) b. opony zimowe z felgami (komplet) c. ogumienie bezdętkowe 11. Wnętrze pojazdu: a. wysokość przestrzeni pasażerskiej minimum 1850 mm b. poręcz zabezpieczająca znajdująca się po lewej i prawej stronie wejścia c. 3- punktowe pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera i kierowcy d. podłoga płaska pokryta antypoślizgową wykładziną e. pokrycie ścian, sufitu oraz słupków bocznych tapicerką miękką f. zasłonki przeciwsłoneczne w oknach g. izolacja dźwiękowo-termiczna wnętrza samochodu h. dwa wybijaki szyb samochodowych zamontowane na ścianach bocznych plus oznaczenie wyjść awaryjnych i. wieszaki ubraniowe na wszystkich słupkach autobusu j. półki w przedziale pasażerskim po obu stronach autobusu k. oświetlenie przedziału pasażerskiego z funkcją jazdy nocnej umiejscowione przy suficie i podłodze l. obniżenie stopnia bocznego wejściowego m. oświetlenie stopnia bocznego wejściowego n. szyby w drzwiach przednich opuszczane o. wentylator nawiewno-wywiewny w dachu p. klimatyzacja z półautomatyczną regulacją, z nawiewem w kabinie kierowcy, z przewietrzaniem przestrzeni pasażerskiej. q. niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej r. właz dachowy pełniący rolę wyjścia awaryjnego s. radio fabryczne2 din z MP3 plus głośniki w przestrzeni pasażerskiej min 4szt t. lusterko wsteczne wewnętrzne u. ścianka za siedzeniem kierowcy v. światła do jazdy dziennej w. lusterka sterowane elektrycznie (podgrzewane) x. halogeny y. fotel kierowcy komfortowy z regulacją wysokości z podłokietnikiem 12. Miejsca dla osób niepełnosprawnych: a. przystosowanie ostatniego rzędu do łatwego demontażu w celu zwolnienia miejsca do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku b. siedzenia w przestrzeni pasażerskiej uchylane c. szyny podłogowe do zamocowania wózka inwalidzkiego d. komplet pasów do zamocowania wózka inwalidzkiego do szyn e. pas zabezpieczający osobę niepełnosprawną na wózku f. autobus musi posiadać 1 miejsce do kotwiczenia wózka inwalidzkiego i atestowane mocowanie na wózek inwalidzki (wjazd wózkiem z tyłu pojazdu po szynach) 13. Warunki gwarancji: a. gwarancja mechaniczna bez limitu kilometrów - minimum 24 miesiące b. gwarancja na powłokę lakierniczą - minimum 24 miesiące c. gwarancja na perforację korozyjną nadwozia - minimum 10 lat d. pojazd musi mieć instrukcję w języku polskim 14. Wymogi dodatkowe: a. centralny zamek sterowany pilotem b. zbiornik paliwa 90l c. tachograf cyfrowy d. pozostałe akcesoria: apteczka, dwie gaśnice, trójkąt, klin pod koła, podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół e. dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu, homologacja. Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty dotyczące podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca przy realizacji zamówienia 1.1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ. 1.2 Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 1.3 Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 1.4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, złożył w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty określone w pkt 6.8 pkt 1 SIWZ, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Dokumenty dotyczące podwykonawców przy realizacji zamówienia Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.2. SIWZ. 3. Dokumenty, które składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 3.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - każdy z nich: 1) składa wraz z ofertą oświadczenia z pkt 6.2. SIWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, 2) składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.4. SIWZ, o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://ugskierbieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=90 informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, określonych w pkt 6.8. pkt 1 SIWZ, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców), 4) będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, określonych w pkt 6.8. pkt 2, 3 SIWZ, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w takim zakresie w jakim każdy z tych Wykonawców, wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 5 SIWZ. 3.2 Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie dołączają do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.8, w odniesieniu do podmiotów zagranicznych 4.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.8. SIWZ: 1) ppkt 6.8 pkt 1 lit. a, b, c SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce za mieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.12.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym: • w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w pkt 6.12.1 ppkt 1 lit. b SIWZ - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, • w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 6.12.1 ppkt 1 lit. a SIWZ - nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu 4.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach