Przetargi.pl
Zakup i dostawę fabrycznie nowej waltorni podwójnej dyszkantowej wraz z futerałem dla Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa – postępowanie powtórzone.

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 lokal 701
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 656 75 54
 • Data zamieszczenia: 2022-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
  Plac Defilad 1 lokal 701
  00-901 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 656 75 54
  REGON: 141192303
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawę fabrycznie nowej waltorni podwójnej dyszkantowej wraz z futerałem dla Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa – postępowanie powtórzone.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej, pochodzącej z bieżącej produkcji waltorni podwójnej dyszkantowej wraz z futerałem, na potrzeby Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37314000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach