Przetargi.pl
Zakup i dostawę artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkola w Drezdenku

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty ogłasza przetarg

 • Adres: 66530 Drezdenko, ul. Ogrodowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 7638102, , fax. 0-95 7620850
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty
  ul. Ogrodowa 1
  66530 Drezdenko, woj. lubuskie
  tel. 0-95 7638102, , fax. 0-95 7620850
  REGON: 21030662400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiata.drezdenko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawę artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkola w Drezdenku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkola w Drezdenku. z podziałem na 10 części Miejscem realizacji dostaw jest: • Szkoła Podstawowa nr 1- ul. Szkolna 11,66-530 Drezdenko • Gimnazjum nr 1- Pl. Wolności 8, 66-530 Drezdenko • Publiczne Przedszkole- ul. Kopernika ,66-530 Drezdenko Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia sukcesywnie od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 01.09.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. z wyłączeniem okresu wakacji. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby szkół i przedszkola w Drezdenku, na własny koszt i ryzyko oraz do elastycznego reagowania na zwiększenia lub zmniejszenia potrzeby szkół i przedszkola w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Pełnomocnik Zamawiającego nie precyzuje warunków

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach