Przetargi.pl
Zakup i dostawa wyposażenia stołówek dla szkół z terenu Gminy Dębno

Gmina Dębno ogłasza przetarg

 • Adres: 32-852 Dębno, Wola Dębińska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 658 714 , fax. 146 658 722
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębno
  Wola Dębińska 240
  32-852 Dębno, woj. małopolskie
  tel. 146 658 714, fax. 146 658 722
  REGON: 54035700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadebno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wyposażenia stołówek dla szkół z terenu Gminy Dębno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia stołówek dla szkół z terenu Gminy Dębno tj. stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej oraz stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Smolenia w Łysej Górze w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: dla Części I –załącznik nr 8, dla Części II – załącznik nr 9 2. Dostarczone urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w art. 3 rozporzadzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14) oraz: 1) posiadać deklarację CE; 2) być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; 3) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim; 4) )posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata. 2. Wszelkie elementy wyposażenia wymagające montażu lub złożenia, muszą być złożone i zamontowane przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 3. W cenie zamówienia wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty dostawy m.in. opakowanie, oznakowanie ubezpieczenie, transport(wraz z dostarczeniem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz koszty związane z złożeniem, montażem, ustawieniem danej części zamówienia w pomieszczeniu i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4. W przypadku, gdy dostarczony sprzęt lub jego elementy będą uszkodzone lub ulegną uszkodzeniu podczas transportu lub montażu zostaną one przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru. 5. Wykonawca po dostarczeniu elementów wyposażenia oraz po zakończeniu montażu zobowiązany jest do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu w tym zagospodarować powstałe odpady. 6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczonego wyposażenia, instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim w formie papierowej. 7. W przypadku podania przez Zamawiającego w SIWZ lub załącznikach do SIWZ nazwy lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 oraz 9 do SIWZ. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów przez Zamawiającego mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. 8. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. 9. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. 10. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 11. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 12. Wykonawca, ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot zamówienia oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie. 13. Miejsce dostawy: a) Cześć I - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej b) Cześć II – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Smolenia w Łysej Górze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39720000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji, podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy. Złożenie oferty na innym formularzu nie będzie stanowiło przesłanki do odrzucenia oferty, ale tylko wtedy, jeżeli jego treść będzie pokrywać się z treścią formularzy wzorcowych, b) Wypełniony formularz cenowy, zawierający wycenę wszystkich pozycji zgodnie z załącznikiem do SIWZ nr 1a- dotyczy części I oraz 1b dotyczy części nr II c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, d) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik a upoważnienie nie wynika z dokumentacji rejestrowej, e) Zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ, f) , II. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt. 2 SIWZ Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, 3) Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. III. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających sie o zamówienie: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Dokument ustanawiający Pełnomocnika powinien być załączony do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 3)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt. 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Ponadto każdy z wykonawców składa dokumenty, o których mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 IV:Grupa kapitałowa: 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach