Przetargi.pl
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębina, Gmina Rzezawa” od studni A-9 do studni A-24 w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Rzezawa”.

Gmina Rzezawa ogłasza przetarg

 • Adres: 32-765 Rzezawa, Długa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48146858600, , fax. +48146858600
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rzezawa
  Długa 21
  32-765 Rzezawa, woj. małopolskie
  tel. +48146858600, , fax. +48146858600
  REGON: 85166066000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzezawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębina, Gmina Rzezawa” od studni A-9 do studni A-24 w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Rzezawa”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębina, Gmina Rzezawa” od studni A-9 do studni A-24 w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Rzezawa”. Zamówienie wykonane będzie zgodnie z niżej wymienioną dokumentacją projektową: a) Projektem budowlanym obejmującym: -odcinek kanalizacji sanitarnej od studni A-9 do studni A-24 wraz z odcinkiem sieci do przyłączy w miejscowości Dębina zgodnie z pozwoleniem na budowę znak: AB.INS.7351/329/10/11, Decyzja Nr 18/2011 z dnia 14.01.2011 r. b) Specyfikacją techniczną wykonania i obioru robót (STWIOR); c) Przedmiarem robót; d) Warunkami technicznymi pozwalającymi na użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej: -PVC o średnicy Ø 160 mm i długości L=38,5 m; -PVC o średnicy Ø 200 mm i długości L=461,0 m; -studnie niewłazowe o średnicy Ø 425 mm- 13 sztuk; -studnie włazowe segmentowe o średnicy Ø1000-2 sztuki; oraz pozostały zakres wskazany w przedmiarze robót. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową wraz ze skutecznym zgłoszeniem, zakończenia robót budowlanych do nadzoru budowlanego lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Wszystkie użyte w dokumentacji przetargowej wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególności procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji budowlano - wykonawczej zostały użyte w/w wskazania należy traktować je, jako propozycję projektanta i towarzyszy im zapis „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny winny spełniać funkcję, jakiej maja służyć: winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt: nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. W sytuacji, gdy w dokumentacji przetargowej wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych – pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z SIWZ i pozwolą na uzyskanie parametrów nie gorszych niż przewidzianych w dokumentacji technicznej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zastosowaniem rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia, że produkt jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W tym celu jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane produkty do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są równoważne do rozwiązań określonych w SIWZ i uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie zaproponowanych produktów, (pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy). Zamawiający zaleca zapoznanie się z miejscem wykonywania robót i jego otoczeniem przed przystąpieniem do sporządzenia oferty. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oferta Wykonawcy przygotowana na specjalnym druku (druk formularza oferty) załącznik do SIWZ + kosztorys ofertowy uproszczony (tzw. kalkulację własną kosztów wykonania przedmiotu umowy). 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają do oferty wypełnione załączniki nr 9 lub 10 do SIWZ 4) Określenie podwykonawstwa – załącznik nr 11 5)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza również informacji o tych w postępowaniu, które stanowią załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ. 7) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszcza również informację o tych podmiotach w oświadczeniu, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców. 9) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 w/w ustawie przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 w/w ustawie. Wraz ze złożeniem oświadczenia , Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Druk oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach