Przetargi.pl
Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie oraz dostawa sprzętu edukacyjnego dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie

Gmina Szczerców ogłasza przetarg

 • Adres: 97-420 Szczerców, Pułaskiego 8
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 6318059 , fax. 6318079
 • Data zamieszczenia: 2022-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczerców
  Pułaskiego 8
  97-420 Szczerców, woj. łódzkie
  tel. 6318059, fax. 6318079
  REGON: 590647919
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie oraz dostawa sprzętu edukacyjnego dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Gmina Szczerców stawia na zawodowców!" (wyposażenie pracowni przedmiotowych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rodzaj i ilość sprzętu oraz jego parametry) określony jest w "Specyfikacji technicznej" stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik do SWZ.Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa oraz muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dla przedmiotów przeznaczonych do użytkowania w placówkach oświatowych;Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu;Dostarczone produkty muszą być wniesione przez Wykonawcę do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy przez Zamawiającego.Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach, uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu edukacyjnego dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie w ramach projektu "Gmina Szczerców stawia na zawodowców!" (wyposażenie pracowni przedmiotowych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rodzaj i ilość sprzętu oraz jego parametry) określony jest w "Specyfikacji technicznej" stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik do SWZ.Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa oraz muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dla przedmiotów przeznaczonych do użytkowania w placówkach oświatowych;Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu;Dostarczone produkty muszą być wniesione przez Wykonawcę do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy przez Zamawiającego.Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach, uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach