Przetargi.pl
Zakup i dostawa wyposażenia na cele realizowanych zadań w trybie zdalnego nauczania: urządzeń wielofunkcyjnych, w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku ogłasza przetarg

 • Adres: 21-040 Świdnik, Ul. Elizy Orzeszkowej
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 759 17 35 , fax. 81 759 17 35
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku
  Ul. Elizy Orzeszkowej 6
  21-040 Świdnik, woj. lubelskie
  tel. 81 759 17 35, fax. 81 759 17 35
  REGON: 43102968800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pcpr-swidnik.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wyposażenia na cele realizowanych zadań w trybie zdalnego nauczania: urządzeń wielofunkcyjnych, w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy dostawy 41 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (druk atramentowy kolorowy) z przeznaczeniem dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, posiadać funkcje drukowania, skanowania, kopiowania, ponadto z okresem gwarancji min. 12 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30232130-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach