Przetargi.pl
Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych

Przedszkole Samorządowe nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 15-865 Białystok, ul. Sokólska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 652 70 97 , fax. 85 652 70 97
 • Data zamieszczenia: 2021-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Samorządowe nr 4
  ul. Sokólska 2
  15-865 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 652 70 97, fax. 85 652 70 97
  REGON: 20040622700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ps4.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na potrzeby 2 placówek realizujących projekt pn.: „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” w asortymencie i ilościach ujętych w zestawieniach stanowiących załącznik w formacie EXCEL.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach