Przetargi.pl
Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni w ramach projektu pn. „Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarze transgranicznym”.

Burmistrz Miasta Grybów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-330 Grybów, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 450 140 , fax. 184 450 202
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Grybów
  Rynek 12
  33-330 Grybów, woj. małopolskie
  tel. 184 450 140, fax. 184 450 202
  REGON: 52779900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grybow.pl https://bip.malopolska.pl/umgrybow

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni w ramach projektu pn. „Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarze transgranicznym”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni garncarskiej w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarze transgranicznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Szczegółowy wykaz oraz opis dostarczanego wyposażenia stanowi: 3.1.1. Opis wyposażenie pracowni garncarskiej - załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach