Przetargi.pl
DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO UZDATNIANIA WODY PITNEJ I DO TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW WG PAKIETÓW OD NR 1 DO NR 6

Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Wadowicka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 744 770 , fax. 338 744 790
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej
  ul. Wadowicka 4
  34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie
  tel. 338 744 770, fax. 338 744 790
  REGON: 70528650000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zk-suchap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Komunalny podległy Administracji Samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO UZDATNIANIA WODY PITNEJ I DO TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW WG PAKIETÓW OD NR 1 DO NR 6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej wg Pakietów nr 1 - 6 dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej: PAKIET NR 1 Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej. 1.Chloryn sodu r-r 25% 2520kg - pojemniki niebieskie po 35 kg płyn Wodny roztwór chloranu (III) sodu 2. Kwas solny spożywczy 2520 kg - pojemniki czerwone po 35 kg płyn Wodny roztwór kwasu chlorowodorowego PAKIET NR 2 Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej. 1. Siarczan glinu 3/8 29000 kg - worki po 25 kg granulat Siarczan glinu zawierający 16 % tlenku glinu, granulacja 4,0 – 40,0 mm PAKIET NR 3 Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej. 1.Podchloryn sodu techniczny, gat.S 4900 kg - pojemniki po 35kg płyn 2.Wodorotlenek sodu 50% r-r 4725 kg - pojemniki po 35 kg płyn 3.Kwasek Cytrynowy 3000 kg - worki po 25 kg proszek PAKIET NR 4 Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej 1.Kwaśny siarczyn sodu 525 kg - pojemniki po 35 kg płyn ( neutralizator chloru) PAKIET NR 5 Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej Preparaty zawierające mieszaninę polifosforanów i ortofosforanów – (przykładowe nazwy handlowe: clarofos ,metaqua, seaQuest ) 1100 kg - worki po 25 kg proszek PAKIET NR 6 Środki chemiczne do mechanicznego odwadniania osadu. 2.Polielektrolit do odwadniania osadów ściekowych na prasie ślimakowej 14700 kg 1. Kationowy polielektrolit dyspersyjny o wysokim ciężarze molekularnym, przeznaczony do odwadniania osadów ściekowych o wysokiej zawartości substancji organicznych na prasie ślimakowej IEA SP-HF 06 XL o nominalnej wydajności 6,0 m3/h i 150 kg sm/h i maksymalnej wydajności 12,0 m3/h i 250 kg sm/h. 2. Polielektrolit przeznaczony do odwadniania osadów ściekowych o wysokiej zawartości części organicznych w suchej masie osadów (od 65% do 80,0%), różnej strukturze i właściwościach. Zamawiający winien mieć możliwość korzystając z tego samego polielektrolitu (dysponuje tylko jedną stacją zarabiania polielektrolitów) odwadniania zagęszczonych osadów nadmiernych bez domieszki osadów z osadników Imhoffa (o zawartości suchej masy na poziomie 2,0 %) lub ich mieszaniny z osadami z reaktorów Imhoffa w różnych proporcjach, w zależności od potrzeb technologicznych (o zawartości suchej masy na poziomie około 3,0%). Podane zawartości suchej masy mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą ulegać wahaniom zależnie od sezonu i przebiegu procesów technologicznych na oczyszczalni. 3. Własności polielektrolitu: wodna dyspersja wysokocząsteczkowych polimerów o ładunku kationowym, zawartość substancji aktywnej: min. 48%, punkt krzepnięcia < 5 °C. Trwałość min. 6 miesięcy. Nawet w przypadku zamarznięcia i ponownego rozmrożenia polimer nie może tracić swoich właściwości. 4. Szacowana ilość – 14700 kg w okresie 01.01.2021 -31.12.2021r. 5. Nie dopuszcza się oferowania polielektrolitów proszkowych (stacja przygotowania polielektrolitów nie jest wyposażona w podajnik proszku), ani polielektrolitów emulsyjnych (z uwagi na ich nietrwałość). Zamawiający nie dysponuje ogrzewanym magazynem polielektrolitów i nie jest w stanie zagwarantować, że w okresie zimy magazynowany polielektrolit nie zamarznie. 6. W zawartej umowie Zamawiający będzie wymagał, aby Oferent zagwarantował pełną skuteczność działania polielektrolitu, tj. osiągnięcie efektu odwadniania minimum 18% suchej masy osadu przy zastosowaniu dobranej przez Oferenta dawki polielektrolitu nie przekraczającej 20 g/kg s.m, przy średniej wydajności prasy 6,0 m3/h. W przypadku niedotrzymania powyższego warunku odwodnienia Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od umowy z winy Oferenta. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Oferentem w przypadku gdy występuje odstępstwo w stopniu niewykluczającym, jednak poniżej gwarantowanych poziomów. Oferent wyraża również zgodę na zakup u innego Dostawcy kontrolnej partii polielektrolitu w przypadku opóźnienia w dostawie lub braku uzyskania gwarantowanych parametrów odwadniania osadu przy zastosowaniu oferowanego polielektrolitu. Zamawiającemu przysługuje również dochodzenie zadośćuczynienia za straty spowodowane zastosowanym polielektrolitem. 7. W cenie polielektrolitów należy zawrzeć cenę ich dostawy na oczyszczalnię ścieków w Suchej Beskidzkiej, uli. Wadowicka 4. Ilość i częstość dostaw regulować będzie Zamawiający. Dostawy będą się odbywać nie rzadziej niż 2 razy w roku, natomiast Zamawiający z uwagi na ograniczone możliwości magazynowania może zażądać dostaw (pojemniki po 1000 kg) w odstępach, co 2 tygodnie - 2 miesiące. 8. Polimer będzie się nadawał do rozcieńczania i dawkowania do osadów w stężeniach w zakresie od 0,10 do 0,40 % w przeliczeniu na substancję aktywną. Czas na wymieszanie i stabilizację roztworu w stacji przygotowania polielektrolitów do uzyskania optymalnych właściwości: do 15 min. 9. Zaleca się, aby Oferent przeprowadził próby/testy odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Suchej Beskidzkiej ze swoim polielektrolitem na własny koszt. Oferent powinien dokonać prób/testów z oferowanym w przetargu polielektrolitem i osadem Zamawiającego. Próby powinny być wykonane przed złożeniem oferty. Celem prób będzie ustalenie efektów odwadniania osadów jak również ilość zużycia polielektrolitów w przeliczeniu na l kg suchej masy odwadnianego osadu. 10. Zamawiający udostępni stację odwadniania osadu wraz z operatorem prasy w celu przeprowadzenia prób pod warunkiem, że obiekt po zakończeniu prób zostanie przekazany Zamawiającemu w takim stanie, jak przed wykonaniem prób. Termin wykonania prób Oferent uzgodni z Zamawiającym. Oferent ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego doboru polielektrolitów lub ich niewłaściwą jakość. 11. Oferent zobligowany jest dołączyć do każdej partii dostarczonego polielektrolitu aktualną Kartę charakterystyki zgodnie z ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011r. (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322) oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE. Nr L 353 z 30.12.2008, s. z późn. zm.) oraz Dokument gwarancyjny (świadectwo jakości). 12. Oferent z każdą partią zamawianego polielektrolitu wystawi dokument zdawczo odbiorczy określający ilość i typ/rodzaj dostarczonego towaru (np. list przewozowy). 13. Oferent powinien przedłożyć wraz z ofertą co najmniej 2 pisma referencyjne potwierdzających, że eksploatowane na zaoferowanym polielektrolicie prasy ślimakowe uzyskują w warunkach stabilnej eksploatacji trwałe stopnie odwodnienia na poziomie nie niższym niż 18 % s.m. Pisma referencyjne będą stanowiły załącznik do oferty. Oferent powinien przedłożyć wraz z ofertą co najmniej 2 pisma referencyjne potwierdzające fakt należycie wykonanej dostawy. Pisma referencyjne będą stanowiły załącznik do oferty. 14. Gwarancja na dostarczoną partię polielektrolitu nie może być krótsza niż 6 miesięcy od daty jego dostarczenia. UWAGA! Przedstawiony powyżej rzeczowy i ilościowy zakres przedmiotu zamówienia został określony orientacyjnie. Zamawiający ma prawo zmienić zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu zamówienia bez konsekwencji finansowych. Takie zmiany ilości są przewidziane umową – rozliczenie nastąpi za faktycznie dostarczany towar. Po wyłonieniu dostawcy towar do pakietów od nr 1 do nr 5 : - ma być dostarczony na SUW ul. Za Wodą 37 i rozładowany ze środka transportu przed budynek. - przy każdej dostawie przewoźnik winien przedłożyć świadectwo jakości i kartą charakterystyki . - odbiór pustych opakowań luzem po stronie dostawcy ( z wyłączeniem pakietu nr 6 ). - w pojemnikach nieprzeźroczystych zamawiający ma możliwość zwrócenia towaru na czas obowiązującej umowy, - towar przyjmujemy w dni robocze od poniedziałku – piątku w godz. 7.00 do 15.00 - kwas solny w czerwonych pojemnikach, - chloryn sodu w niebieskich pojemnikach. Natomiast pakiet nr 6 winny być dostarczony do Zakładu Komunalnego przy ul. Wadowickie 4, pozostałe warunki jak przy pakietach powyżej. Ogólne warunki realizacji zamówienia: Realizując przedmiotowe zamówienie Wykonawca będzie służył interesom Zamawiającego zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami oraz z najwyższą starannością wymaganą dla wykonywania działalności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24131000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga szczególnych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu świadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, określonych w dalszej części SIWZ, potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, może przeprowadzi tzw. procedurę odwróconą –tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach