Przetargi.pl
Zakup i dostawa szaf BHP

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 5854304 , fax. 052 5854076
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 9
  85-094 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 5854304, fax. 052 5854076
  REGON: 00112607400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaluniwersytecki.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa szaf BHP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa szaf BHP, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2.2.Przedmiot zamówienia obejmuje 1 niepodzielny pakiet, dla którego Zamawiający nie dopuszcza możliwości sk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391413005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4.1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).tj: 4.1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania działalności o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 4.1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 4.1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4.1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 4.2.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.1.W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków opisanych: 5.1.1.w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.1.2.w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków (w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenia składa każdy z tych podmiotów), którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)). 5.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitaluniwersytecki.bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach