Przetargi.pl
Dostawa sadzonek kwiatów na obsadę letnią Miasta Inowrocławia, miejsc Pamięci Narodowej oraz Parku Solankowego.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3573454 , fax. 051 3564305
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
  ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33 33
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3573454, fax. 051 3564305
  REGON: 09158115000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka zo.o.- własność samorządowa, zarządzanie nieruchomościami

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sadzonek kwiatów na obsadę letnią Miasta Inowrocławia, miejsc Pamięci Narodowej oraz Parku Solankowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje obsadę letnią. Wymagane kwiaty to: szałwia, begonia wiecznie kwitnącą, starzec, aksamitka, pelargonia bluszczolistna, pelargonia rabatowa, pelargonia -Salmon, pelargonia -Red, pelargonia -Frosty Rose, żeniszek-Deep Blue, lwi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 031211006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie złożonych przez Wykonawcę, do oferty, oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na zasadzie: spełnia/ nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Dostawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda następujących dokumentów: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenia dostawcy, że nie posiada zaległości podatkowej wobec Naczelnika Urzędu Skarbowego, c) oświadczenia dostawcy, że nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy, d) formularz ofertowy dostawcy (zał. nr 1 do swiz). e) oświadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp (zał. nr 2 do siwz).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach