Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY W ŁODZI

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera ogłasza przetarg

 • Adres: 91348 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6314 872; 871 , fax. 42 6314573
 • Data zamieszczenia: 2018-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
  ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
  91348 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6314 872; 871, fax. 42 6314573
  REGON: 00028853800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imp.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY W ŁODZI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi środków czystości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr: 2 A, 2 B, 2 C -wykaz środków czystości –Formularz asortymentowo cenowy. 1.Wykonawca zobowiązany jest do dostawy artykułów fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach posiadających zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie oraz bezpieczny transport. 2.Oferowane towary muszą być opakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację (pojemność, dane indywidualizujące – marka / symbol, sposób użycia, data ważności/okres ważności) bez konieczności naruszania opakowania. 3.Wykonawca gwarantuje, że środki czystości zostaną dostarczone w opakowaniach i pojemnościach wskazanych w wykazie. 4.Jeśli Wykonawca nie zaoferuje i nie wyceni asortymentu chociażby w jednej pozycji, jego oferta zostanie odrzucona. 5.W przypadku, gdy Zamawiający w wymaganiach technicznych wskazał konkretny typ towaru (producent/marka, symbol indywidualizujący towar), to są one wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez co rozumie się, że będzie to towar nie gorszy niż wskazany pod względem parametrów: • ilościowych - pojemność opakowania nie może być mniejsza niż wskazana w opisie przedmiotu zamówienia. • jakościowych – towar równoważny musi mieć takie same zastosowanie jak asortyment wskazany w opisie przedmiotu zamówienia, • walorów użytkowych. Ofertą równoważną jest zaoferowanie przedmiotu o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 A, B,C-formularz asortymentowo-cenowy do SIWZ. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółową specyfikację (wypełniając załącznik nr 2 A,B,C do SIWZ - arkusz asortymentowo-cenowy), z której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. UWAGA: Jeśli Wykonawca proponuje inne opakowania / pojemności niż sugerowane przez Zamawiającego, jest zobowiązany do ich określenia oraz przeliczenia ilości w stosunku do wymagań Zamawiającego (należy przeliczać do pełnych opakowań in plus) . Zamawiający dokona oceny równoważności oferowanych towarów przez porównanie ich specyfikacji technicznych z wymaganiami zawartymi w załączniku nr: 2A, 2 B, 2 C. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli którykolwiek z oferowanych towarów, jako równoważny do wskazanego, nie będzie spełniał kryteriów równoważności opisanych wyżej. 6. Wymagania w stosunku do sposobu realizacji zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany do: a) dokonywania sukcesywnych dostaw towarów składających się na przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego w rozdz. V niniejszej SIWZ do godziny 13.00. b) Dostawy realizowane będą do godziny 13.00 na podstawie pisemnego zapotrzebowania, złożonego przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, w którym zostanie wskazana ilość i asortyment zamawianych towarów. c) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania okresu niezmienności cen jednostkowych umownych przez cały okres obowiązywania umowy tj. 24 miesięcy. d) Dostarczany towar musi posiadać datę ważności nie krótszą niż dwa lata od daty złożenia zamówienia za wyjątkiem towarów o specyficznych właściwościach, które mają inny termin ważności, towary te winny mieć datę ważności nie krótszą niż 70 % okresu przydatności dla danego towaru. e) W przypadku przyjęcia przedmiotu zamówienia z krótszą datą ważności niż wyżej określona, Zamawiający ma prawo zwrotu przedmiotu zamówienia przed upływem terminu jego ważności. f) W przypadku ujawnienia wad jakościowych środków czystości, braków ilościowych lub w przypadku dostarczenia środków czystości przeterminowanych Zamawiający w ciągu 48 godzin po ich wykryciu powiadomi Wykonawcę o tym fakcie drogą elektroniczną lub faksem. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia środków wolnych od wad w terminie: do max. 48 godzin na swój koszt i ryzyko. g) W przypadku towaru, który nie musi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa posiadać daty ważności i numeru serii Wykonawca wraz z umową przetargową dostarczy listę tych towarów. h) Określone w zał. 2 A, B,C do SIWZ ilości materiałów są szacunkowe i mogą ulec zmianie w okresie trwania umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych w trakcie trwania umowy. i) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianego asortymentu określonego w Załączniku nr 2 A.B,C do SIWZ w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia (tzn. Zamawiający będzie uprawniony np. do zamawiania asortymentu określonego w zał. nr 2A, B, C do SIWZ w większej ilości z jednej pozycji, niż będzie to wynikało z opisu przedmiotu zamówienia, a w niektórych pozycjach w ilościach mniejszych) przy zachowaniu poszczególnych cen jednostkowych oraz ogólnej wartości umowy, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygniętego niniejszego postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24960000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach