Przetargi.pl
świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących siedziby Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi w 2019 r. w podziale na 5 części.

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 90514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 652 96 70 , fax. 42 652 77 24
 • Data zamieszczenia: 2018-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47
  90514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 652 96 70, fax. 42 652 77 24
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących siedziby Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi w 2019 r. w podziale na 5 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie kompleksowej usługi utrzymania porządku i czystości w budynkach stanowiących siedziby Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi w 2019 r., w podziale na 5 części: NR Części Adres POWIERZCHNIA obiektów [m2] System alarmowy 1 ul. Wielkopolska 53 - RON 1 256,93 tak ul. Sędziowska 16 - RON 2 319,08 tak ul. Przemysłowa 7 - RON 3 317,67 tak 2 ul. Lubelska 9/11 - RON 4 1147,40 brak (dozór fizyczny) ul. Paderewskiego 47 - RON 5 i RON 7 669,75 tak ul. Ciasna 19a - RON 6 447,00 tak 3 Pl. Barlickiego 11 - RON 8 363,61 brak (dozór fizyczny) ul. Wapienna 15 - RON 9 348,64 brak (dozór fizyczny) ul. Radwańska 31 - RON 10 222,93 tak 4 ul. Piotrkowska 86 - RON 11 586,52 tak ul. Piotrkowska 238 - RON 12 462,83 tak 5 ul. Pomorska 115B - RON 13 279,13 tak ul. Wilcza 6 i 7 - RON 14 406,61 tak ul. Dębowskiego 8 - RON 15 336,95 tak ul. Ketlinga 23 17,30 brak RAZEM: 6 182,35 W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu czystości w budynkach stanowiących siedziby Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi w 2019 r. Wykaz obiektów wraz z określeniem powierzchni objętej niniejszym zamówieniem zawarto w załączniku nr 9 do SIWZ. Wykonawca będzie świadczył usługi przy zastosowaniu własnego sprzętu (odkurzacze, mechaniczne urządzenia czyszczące ciągi komunikacyjne, schody i inne powierzchnie) i przy użyciu własnych środków czystości spełniających normy sanitarno-epidemiologiczne oraz posiadających atesty PZH. Stosowane przez Wykonawcę środki czystości muszą być odpowiedniej jakości, skuteczne w stosowaniu, powszechnie dostępne i używane na rynku, bezpieczne dla każdej zmywalnej powierzchni, rozkładalne, nietoksyczne, posiadające właściwości odtłuszczająco - myjące. Środki czystości powinny cechować się najwyższą jakością (nie gorszą niż środki typu DOMESTOS, AJAX, CILIT, PRONTO). Zamawiający będzie miał prawo do bieżącej kontroli używanych środków. Wykonawca zapewni: środki utrzymania czystości i pielęgnacji powierzchni podłóg i mebli, worki foliowe na śmieci, środki dezynfekujące, zapachowe, środki czystości toalet, papier toaletowy biały i ręczniki papierowe koloru białego, mydło w płynie lub w kosce (w przypadku braku dozowników),płyn do mycia naczyń w pomieszczeniach socjalnych, środki do prania wykładzin i tapicerki, środki do mycia okien. Usługi będą świadczone we wszystkie dni robocze, poza godzinami pracy ZLM tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek – po godzinie 1615 ,wtorek – po godzinie 1715 (z wyjątkiem ul. Ketlinga 23 – dwa razy w tygodniu). Zamawiający dopuszcza wykonywanie usług także w dni wolne od pracy po otrzymaniu uprzedniej zgody Zamawiającego. Do wykonywania usług Wykonawca zapewni odpowiednią ilość osób sprzątających ale nie mniej niż wskazanych w pkt. 7.2.3. ppkt 2) lit a) oraz 2 osoby do kontaktu z Zamawiającego oraz nadzorowania ich prawidłowego wykonania (pełniącą funkcję stałego Koordynatora). Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani będą, po codziennym sprzątaniu, do załączania systemu alarmowego oraz posiadania umiejętności jego obsługi. W przypadku nie załączenia alarmu, w razie kradzieży lub włamania Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia strat wynikających z zaistniałego zdarzenia. Pracownicy Wykonawcy realizujący usługę będą również zobowiązani do wyłączania świateł, zamykania okien, zwracania uwagi na pozostawione nie wyłączone po zakończeniu pracy odbiorniki energii elektrycznej. Zamawiający na czas obowiązywania niniejszej umowy zapewni pracownikom Wykonawcy miejsce z przeznaczeniem do przebrania się, przechowywanie sprzętu i środków czystości koniecznych do wykonania prac będących przedmiotem niniejszej umowy. W trakcie realizacji usługi Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w związku z jej wykonaniem. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony został w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ. Zamawiający przewiduje podpisanie na każdą z części zamówienia umowę na świadczenie usługi sprzątania (projekt umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ) z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu (na zasadach określonych w projekcie umowy i opisie przedmiotu zamówienia z zachowaniem stawki oferowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) oraz odrębnej umowy o zachowaniu poufności (projekt umowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ). Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej wszystkich siedzib Zamawiającego celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Wizja lokalna posłuży do określenia ilości pracowników potrzebnych do wykonania zamówienia w każdym obiekcie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach