Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu pożarniczego oraz środków gaśniczych

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 65-043 Zielona Góra, ul. Bolesława Chrobrego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 261648381, 261648388,261648308 , fax. 261648479
 • Data zamieszczenia: 2019-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  ul. Bolesława Chrobrego 7
  65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 261648381, 261648388,261648308, fax. 261648479
  REGON: 97039103800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rzizielonagora.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu pożarniczego oraz środków gaśniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu pożarniczego oraz środków gaśniczych. Zaoferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, w pierwszej kategorii oraz nie posiadać śladów użytkowania Część 1 – Armatura i osprzęt pożarniczy Część 2 – Zasysacze liniowe Część 3 – Sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny Część 4 – Środek pianotwórczy i zestaw do usuwania rozlewisk olejowych Część 5 – Gaśnice Część 6 – Podręczny sprzęt gaśniczy Część 7 – Pozostały sprzęt dla straży Część 8 – Butle do aparatów powietrznych MSA AUER Część 9 – Aparaty powietrzne Część 10 – Maski do aparatów powietrznych MSA AUER Sposób oceny oraz kryterium wyboru oferty, a także kod CPV są identyczne dla każdej z części,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24951220-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wniesie wadium najpóźniej do upływu terminu składania ofert w kwocie: Część 1: 1.000,00 zł; Część 5: 2.000,00 zł; Dla pozostałych części wadium nie jest wymagane. 2. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w formach:  pieniądza,  poręczeniach bankowych,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 t.j.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy zamawiającego: NBP O/Zielona Góra, Nr konta 05 1010 1704 0042 7113 9120 0000, Tytułem: wadium Spr. nr 8/PN/WGSI/2019. 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zamawiający uznaje dzień i godzinę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym zamawiającego. 5. Wadium formie niepieniężnej, o której mowa w pkt 2 powinno być wniesione w oryginale i złożone wraz z ofertą. UWAGA! W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien zawierać klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu niżej wymienionych w pkt. 18 okoliczności. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XIII SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Wraz z ofertą oświadczenie, że oferowane w dostawie wyroby posiadają Świadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania eksploatacyjno- techniczne zgodnie z normą określoną w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) zał. nr 6 2. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni (aktualnych na dzień złożenia) kopie świadectw dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) aktualne na dzień złożenia. Świadectwa dopuszczenia mają być wystawione na wykonawcę lub wykonawca musi uzyskać zgodę na posługiwanie się świadectwem wystawionym na inną instytucję. Zgoda musi być przedstawiona na piśmie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną