Przetargi.pl
Zakup i dostawa odzieży oraz wyposażenia ochronnego dla strażaka

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 65-043 Zielona Góra, ul. Bolesława Chrobrego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 261648381, 261648388,261648308 , fax. 261648479
 • Data zamieszczenia: 2019-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  ul. Bolesława Chrobrego 7
  65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 261648381, 261648388,261648308, fax. 261648479
  REGON: 97039103800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzizielonagora.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Organizacyjna Skarbu Panstwa podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa odzieży oraz wyposażenia ochronnego dla strażaka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży oraz wyposażenia ochronnego dla strażaka z podziałem na części j.n. Część 1 – Przedmioty odzieży specjalnej dla strażaka Część 2 – Środki ochrony indywidualnej i wyposażenie ochronne dla strażaka Część 3 – Toporki strażackie Część 4 – Zatrzaśniki. Zaoferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, w pierwszej kategorii oraz nie posiadać śladów użytkowania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części B (oddzielne pliki zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.rzizielonagora.wp.mil.pl).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18400000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wniesie wadium najpóźniej do upływu terminu składania ofert w kwocie: a) dla całości zamówienia w wysokości - 6.800,00 zł b) dla poszczególnych części zamówienia: - oferta częściowa nr 1 - 5.800,00 zł - oferta częściowa nr 2 - 1.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 1. Oświadczenie o posiadaniu Świadectwa CNBOP; wraz z ofertą Wykonawca oświadczy, że oferowane w dostawie wyroby posiadają Świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia; – zał. nr 5a; 2. Oświadczenie o spełnianiu WTU (w przypadku składania oferty częściowej nr 4); wraz z ofertą Wykonawca oświadczy, że oferowany wyrób spełnia wymagania eksploatacyjno-techniczne zgodnie z normą określoną w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) – zał. nr 5b.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach