Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu łączności radiowej wraz z konsolą dyspozytorską dla Komendy Powiatowej Policji w Lesku

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 582 192 , fax. 178 582 193
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Dąbrowskiego 30
  35-036 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 582 192, fax. 178 582 193
  REGON: 69031697000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpacka.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu łączności radiowej wraz z konsolą dyspozytorską dla Komendy Powiatowej Policji w Lesku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa sprzętu łączności radiowej wraz z konsolą dyspozytorską dla Komendy Powiatowej Policji w Lesku.Dostarczone radiotelefony muszą pochodzić od tego samego producenta sprzętu oraz być wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2019. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji - zamówienia dodatkowo do 8 szt. radiotelefonów przewoźnych w ukompletowaniu producenta, do 3 szt. radiotelefonów w ukompletowaniu kamuflowanym, do 2 kpl. radiotelefonu w ukompletowaniu biurkowym, do 15 kpl. radiotelefonów noszonych w ukompletowaniu producenta z akcesoriami, do 10 kpl. radiotelefonów noszonych w ukompletowaniu kamuflowanym oraz do 2 kpl. radioprzemienników w ukompletowaniu producenta na takich samych warunkach i w takiej samej cenie jak zaoferowane w ilości gwarantowanej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32233000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 10 000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną