Przetargi.pl
REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DĘBICA FINANSOWANY Z BUDŻETU GMINY DĘBICA ORAZ FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2019.

Wójt Gminy w Dębicy ogłasza przetarg

 • Adres: 39-200 Dębica, ul. Batorego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 14 6803342, 6803310 , fax. 146 803 336
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy w Dębicy
  ul. Batorego 13
  39-200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 14 6803342, 6803310, fax. 146 803 336
  REGON: 85166105600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdebica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DĘBICA FINANSOWANY Z BUDŻETU GMINY DĘBICA ORAZ FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2019.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DĘBICA FINANSOWANY Z BUDŻETU GMINY DĘBICA ORAZ FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2019. Opis przedmiotu zamówienia. 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty związane z remontem, naprawą i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Dębica finansowane ze środków funduszu sołeckiego w roku 2019 obejmujące m.in. zadania: a) Remont dróg gminnych w sołectwie Braciejowa, b) Remont dróg gminnych w sołectwie Brzeźnica, w tym ul. Spacerowa, ul. Leśna, ul. Piaskowa, zakup i montaż luster na ul. Brzozowej, ul. Jasnej , remont przystanków, montaż dwóch wiat na ulicy Mieleckiej, montaż kamer na skrzyżowaniu ulic Dębickiej z Południową i Wałową oraz ulicy Mieleckiej z ulicą Kolejową, c) Remont dróg gminnych w sołectwie Brzeźnica Wola – bieżące remonty dróg i chodników, d) Remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Głobikowa, e) Remont dróg gminnych w sołectwie Gumniska, f) Bieżące remonty dróg gminnych w sołectwie Kędzierz, g) Remont dróg gminnych w sołectwie Kochanówka – przekop pod drogą i wstawienie rury odpływowej , położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej ,,Pustka”, h) Remont dróg i naprawa chodników w sołectwie Kozłów, i) Remont dróg gminnych w sołectwie Nagawczyna., zakup i montaż dwóch luster drogowych p. Żurek i w kierunku cmentarza, j) Remont dróg gminnych w sołectwie Latoszyn, ułożenie płyt ażurowych zjazdu na most/koło hali p. Pysz/, k) Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Paszczyna, zakup i montaż luster drogowych, odwodnienie podmokłego terenu na Górkach przy drodze gminnej, l) Remont dróg gminnych w sołectwie Podgrodzie, m) Remont dróg gminnych w sołectwie Pustków, n) Naprawa uszkodzonych elementów progów zwalniających w sołectwie Pustków Osiedle, o) Remont dróg gminnych w sołectwa Pustków Krownice kruszywem łamanym, klińcem, oraz uszczelnienie dróg, poszerzenie drogi w m. Pustków Zastawie nr drogi 2489, p) Naprawa ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa Pustynia /nakładka asfaltowa od p. Gąsior w kierunku Olimpu/, q) Remont dróg gminnych w sołectwie Stasiówka, odnowienie rowu tzw. Wierzbowa, Mądro Kr. , r) Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w sołectwie Stobierna, s) Drobne remonty dróg gminnych w sołectwie Zawada. 2) Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje w szczególności: 1. Remonty dróg gruntowych, w tym: a) Naprawy dróg gruntowych równiarką, b) Naprawy dróg gruntowych kruszywem łamanym, c) Wykonanie podbudów z kruszywa łamanego, d) Wykonanie przepustów na zjazdach, e) Umacnianie dna i skarp rowów, f) Oczyszczanie rowów z namułu, g) Ścinanie poboczy. 2. Remonty nawierzchni bitumicznych, w tym: a) Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów, b) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (masa na zimno), c) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, d) Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych. 3. Remonty chodników, w tym: a) Remonty cząstkowe chodników z kostki brukowej, b) Remonty cząstkowe chodników z płytek betonowych, c) Ułożenie krawężników i obrzeży betonowych. 4. Praca sprzętu, w tym: a) Koparko – ładowarka, b) Koparka obrotowa, c) Równiarka, d) Walec stalowy 5-10t, e) Samochód ciężarowy od 6 do 12 ton . 5. Oznakowanie drogowe, w tym : a) zakup luster drogowych, b) montaż luster, c) wymiana znaków drogowych, d) montaż kamer na skrzyżowaniach. 6. Pozostałe roboty, w tym : a) montaż barierek ochronnych, b) ułożenie korytek odwadniających, c) zakup wiaty przystankowej, d) montaż wiaty przystankowej, e) czyszczenie mechaniczne chodników i poboczy dróg. 3) Zamówienie obejmuje: a) Wykonanie i oddanie przedmiotu zamówienia zrealizowanego zgodnie z kosztorysem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej; b) Wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami; c) Ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzenie odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych; d) Ubezpieczenie placu robót; e) Uporządkowanie placu robót; f) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; g) Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu robót oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego (w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku); h) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót – Wykonawca winien opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas częściowego zamknięcia ulic – jeżeli konieczne; i) Wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czas robót zgodnie z wcześniej uzgodnionym projektem – jeżeli konieczne; j) Oznakowanie i zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu robót; k) Utrzymanie przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji; l) Roboty mające na celu zabezpieczenie występującego niebezpieczeństwa dla użytkowników ruchu drogowego winny zostać podjęte natychmiastowo po zgłoszeniu przez Zamawiającego, jednak nie później niż w ciągu 60 minut; m) Wykonawca deklaruje pełną dyspozycyjność przez okres 24 godzin na dobę (w nocy, w święta) i natychmiastowe podjęcie działań w okresie zagrożenia ruchu spowodowanego powodziami, ulewami, silnymi wiatrami itp. W okresach powodzi i pozostałych zdarzeń losowych Wykonawca zapewni minimum 10 osób i sprzęt w postaci 2 szt. koparko – ładowarek, 2 szt. samochodów samowyładowczych, 1 szt. samochodu dostawczego oraz piasek w ilości zapewniającej możliwość zabezpieczenia miejsc zagrożonych podtopieniem. n) Roboty związane z naprawą dróg gruntowych winny zostać wykonane najpóźniej w terminie do 7 dni od momentu zgłoszenia pisemnego, telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej przez przedstawiciela Zamawiającego. o) Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych na ulicach i placach w ramach prowadzonych robót winno zostać wykonane najpóźniej w terminie do 60 minut od momentu zgłoszenia pisemnego, telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej przez przedstawiciela Zamawiającego. p) Prace z zakresu zabezpieczenia uszkodzonego oznakowania oraz jego remontu (w miarę możliwości) winno zostać wykonane najpóźniej w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia pisemnego, telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej przez przedstawiciela Zamawiającego. q) Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren w czasie wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia. r) Okres gwarancji i rękojmi ustala się na minimum 36 miesięcy na nowo wybudowane nawierzchnie. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: a) dokumentacja projektowa tj. : - rysunki, plany i inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania (opis techniczny, opis przedmiotu zamówienia), - przedmiar robót, oraz b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, - wykonane przez: mgr inż. Bronisław Szymaszek Upr. bud. Nr PG. VII.I/7342/100/93 3. Wypełniając dyspozycję zawartą w art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności wymagania adekwatne do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych - zostało zawarte w Opisie technicznym projektu, stanowiącym element dokumentacji projektowej. 4. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, które są zawarte w dok. projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, - Zamawiający, na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Pzp: Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Gdy sposób świadczenia i okoliczności świadczenia, realizowanego w ramach zamówienia na roboty budowlane, przez osoby występujące z ramienia wykonawcy lub podwykonawcy, dowodzą istnienia stosunku pracy, w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem), to niezależnie od innych przepisów, wykonawca lub podwykonawca mają obowiązek zawrzeć z osobami zaangażowanymi w wykonywanie czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, umowę o pracę. Zaniechanie zawarcia umowy o pracę w powyższych okolicznościach skutkować będzie, obok odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa pracy, powstaniem odpowiedzialności wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę ( tj. na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. z 2014r.poz. 1502, z późn. zm. lub na podstawie właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania) - osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. : - czynności budowlano-montażowe przy wykonywaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, układaniu nawierzchni z kostki brukowej, z płytek betonowych. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w-w wymagań i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w-w wymagań, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia- robót budowlanych. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wykonujących czynności wskazane w pkt 1) , wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym załącznik do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. W konsekwencji będzie traktowane jako nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie. 2. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - art.23 ust.2 ustawy Pzp (np. Konsorcjum , spółki cywilne) do oferty muszą być dołączone indywidualne oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VI SIWZ i w Sekcji III.4. ogłoszenia o zamówieniu, dotyczące każdego z uczestników konsorcjum- wspólnika spółki cywilnej. 3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (zgodnie z art.23 ust.2 ustawy Pzp) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Na podstawie Art. 25a. ust. 6 ustawy Pzp, cyt. : „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, …. oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu … oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu …. oraz brak podstaw wykluczenia.” 5. Zamawiający żąda aby Wykonawca podał w złożonej ofercie: TERMIN UDZIELONEJ GWARANCJI NA NA NOWO WYBUDOWANE NAWIERZCHNIE w miesiącach. 6.Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót (będącego składnikiem dokumentacji projektowej). Kosztorys ofertowy musi zawierać ceny jednostkowe. 7. Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach