Przetargi.pl
zakup i dostawa sprzętu komputerowego w 2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 94-250 Łódź, ul. Siewna 13a
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6116660, 6339972 , fax. 042 6338389
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi
  ul. Siewna 13a 13a
  94-250 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6116660, 6339972, fax. 042 6338389
  REGON: 47296702100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piorin.gov.pl/lodz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostawa sprzętu komputerowego w 2013 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa w roku 2013:Ośmiu stacjonarnych zestawów komputerowych przeznaczonych do pracy Zintegrowanym Systemie w Ochronie Roślin i Nasiennictwie zgrupowanych w Pakiecie nr 1 w ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie jednostki na wydatki majątkowe,Ośmiu komputerów przenośnych przeznaczonych do pracy w Zintegrowanym Systemie w Ochronie Roślin i Nasiennictwie zgrupowanych w Pakiecie nr 2 w ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie jednostki na wydatki majątkowe, Dwóch kserokopiarek zgrupowanych w Pakiecie nr 3 w ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie jednostki na wydatki majątkowe. Pakiet I - stacjonarne zestawy komputerowe: trzy zestawy komputerowe w skład których wchodzą: jednostka centralna, monitor, mysz komputerowa, klawiatura, listwa przepięciowa, zasilacz UPS,dwa zestawy komputerowe w skład których wchodzą: jednostka centralna, monitor, mysz komputerowa, klawiatura, listwa przepięciowa oraz atramentowa drukarka kolorowa,trzy zestawy komputerowe w skład których wchodzą: jednostka centralna, monitor, mysz komputerowa, klawiatura, listwa przepięciowa, zasilacz UPS oraz monochromatyczna drukarka laserowa. Pakiet II - komputery przenośne:dwa komputery przenośne w skład których wchodzi: komputer przenośny (laptop) wraz z torbą, mysz komputerowa oraz przetwornica,sześć komputerów przenośnych w skład których wchodzi: komputer przenośny (laptop) wraz z torbą, mysz komputerowa, listwa przepięciowa, przetwornica, pendrive oraz atramentowe urządzenie wielofunkcyjne. Pakiet III - kserokopiarki:jedna kserokopiarka z opcją sieciowej drukarki i sieciowego skanera,jedna kserokopiarka z opcją lokalnej lub sieciowej drukarki i lokalnego lub sieciowego skanera. Konfiguracja i szczegółowy opis zestawów określony został w Załączniku nr 4 i 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piorin.gov.pl/lodz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach