Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych dla WIŁ

Wojskowy Instytut Łączności ogłasza przetarg

 • Adres: 05-130 Zegrze Południowe, Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 885 543 , fax. 227 822 134
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Instytut Łączności
  Warszawska 22A
  05-130 Zegrze Południowe, woj. mazowieckie
  tel. 261 885 543, fax. 227 822 134
  REGON: 10099060000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wil.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych dla WIŁ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych dla WIŁ - wyspecyfikowanego w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwie niezależne części nazywając je odpowiednio: Część I – zakup i dostawa sprzętu komputerowego, Część II – zakup i dostawa zestawu komputerowego oraz urządzeń biurowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik nr 2 do SIWZ – dla Części I, Załącznik nr 2a do SIWZ – dla Części II, będące jednocześnie Formularzem techniczno - cenowym, który należy prawidłowo wypełnić. Pozycje cenowe umożliwią Zamawiającemu sprawdzenie poprawności obliczenia ceny oraz poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych, jeżeli takie zaistnieją. Przedmiot zamówienia w Części I i II musi: odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego oraz posiadać wymagane atesty, certyfikaty i homologacje, być fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy, nie może pochodzić z wystaw, demonstracji produktu, itp., być dostarczony w opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta, być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi, być wolnym od wad technicznych i prawnych zwłaszcza w zakresie licencji i uprawnień do aktualizacji oprogramowania systemowego wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i wymaganymi licencjami, zakresie oprogramowania Wykonawca musi: posiadać autoryzację producenta oprogramowania na udzielenie licencji, oświadczyć, że zakupione licencje będą bezterminowe oraz będą posiadały wymagane klucze aktywacyjne, oświadczyć, iż oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia dostępne jest w legalnym kanale dystrybucji, posiadać wszelkie niezbędne prawa autorskie do realizacji przedmiotu umowy – bez żadnych ograniczeń na rzecz osób trzecich, a wykonanie przez niego przedmiotu zamówienia nie narusza praw osób trzecich wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). Produkty równoważne: Użyte do opisu przedmiotu zamówienia znaki towarowe lub pochodzenie towaru od określonego producenta służą jedynie określeniu parametrów technicznych, standardów, właściwości, jakości, jakimi powinny charakteryzować się wchodzące w skład przedmiotu zamówienia produkty, Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne w pozycjach, gdzie Zamawiający wskazał producenta/markę. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Przez ofertę równoważną Zamawiający rozumie produkt o parametrach i standardach jakościowych takich samych, bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 7 dokładnego opisu oferowanego produktu w języku polskim w postaci np. kart katalogowych produktu, informacji producenta, itp., które potwierdzają, że oferowane produkty równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie nazwę, producenta produktów, model, parametry techniczne przedmiotu zamówienia które oferuje. Oferta, w której Wykonawca nie poda ww. informacji zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i normami jakościowymi dla przedmiotu zamówienia, wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu zamówienia, rozumiana, jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. Możliwość zatrudnienia podwykonawców: Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (pkt 1 Załącznika nr 1 do SIWZ), Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wymagania dotyczące gwarancji, rękojmi: Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń. Wykonawca obejmie rękojmią przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy liczoną od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, jako należycie wykonane. Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek, wad oraz awarii załatwiane będą z należytą starannością, rozumianą, jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje również zakresy zamówienia wykonane przez podwykonawców. Za spełnienie ewentualnych roszczeń Zamawiającego związanych z udzieloną gwarancją odpowiada Wykonawca solidarnie z podwykonawcą. Jeżeli okres gwarancji udzielony przez producenta na elementy elektroniczne jest dłuższy niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje w tym zakresie okres gwarancji udzielony przez producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy - wg Załącznika nr 1 do SIWZ. Formularz techniczno-cenowy wg Załącznika nr 2 i 2a do SIWZ(odpowiednio do części).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach