Przetargi.pl
Dostawa pokarmu dla ptaków, gadów, ryb i dla pozostałych zwierząt dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2019 - OWADY

Miejski Ogród Zoologiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 09-402 Płock, ul. Norbertańska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 3660512, 24 3660524 , fax. 24 3660513
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ogród Zoologiczny
  ul. Norbertańska 2
  09-402 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 3660512, 24 3660524, fax. 24 3660513
  REGON: 16822500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.zoo.plock.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pokarmu dla ptaków, gadów, ryb i dla pozostałych zwierząt dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2019 - OWADY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa pokarmu dla ptaków, gadów, ryb i dla pozostałych zwierząt dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2019 - OWADY”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział II. 3. Realizacja dostawy musi nastąpić najpóźniej w czasie określonym przez Wykonawcę w ofercie. Czas dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert i będzie punktowane przez Zamawiającego. Maksymalny termin dostawy – 72 godziny od daty zamówienia. 4. Wykonawca dostarcza towar do siedziby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku, ul. Norbertańska 2 własnym transportem i na własny koszt. 5. Owady karmowe muszą pochodzić z hodowli objętej nadzorem urzędowego lekarza weterynarii, potwierdzone stosownym zaświadczeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15700000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika z wpisu do KRS lub CEiDG, 2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi, 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach