Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie ogłasza przetarg

 • Adres: 76-100 Sławno, ul. Sempołowskiej 2a
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 810-72-91 , fax. 0-59 810-72-91
 • Data zamieszczenia: 2016-05-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie
  ul. Sempołowskiej 2a 2a
  76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-59 810-72-91, fax. 0-59 810-72-91
  REGON: 33103864400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupslawno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie, w tym nw. części zamówienia: Zadanie nr 1 - Komputery stacjonarne - 10 sztuk, atramentowe urządzenia wielofunkcyjne, kolorowe - 5 sztuk, zasilacze awaryjne UPS, typ I - 30 sztuk, zasilacz awaryjny, typ II - 1 szt. Zadanie nr 2 - Materiały eksploatacyjne do drukarek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas realizacji zamówienia (od dnia podpisania umowy)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pup-slawno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach