Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa komputerów używanych

Politechnika Koszalińska ogłasza przetarg

 • Adres: 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (094) 34-78-637, 34-78-635 , fax. (094) 34-78-636
 • Data zamieszczenia: 2016-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Koszalińska
  ul. Śniadeckich 2 2
  75-453 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (094) 34-78-637, 34-78-635, fax. (094) 34-78-636
  REGON: 00000170300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tu.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa komputerów używanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Sukcesywna dostawa używanych komputerów w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia opisuje następujący kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30213000-5 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup używanych komputerów i ich sukcesywna dostawa w okresie od podpisania umowy do 31.10.2016 r. Rok produkcji komputerów nie może być wcześniejszy niż 2014, z okresem gwarancji minimum 8 miesięcy. Szczegółowy opis parametrów technicznych zawarty jest w Formularzu cenowym - Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Termin realizacji zamówienia będzie wynosił każdorazowo maksymalnie 14 dni od dnia zgłoszenia (fax, e-mail) po podpisaniu umowy. Dostawa nastąpi we wskazane miejsce przez Zamawiającego. Wykonawca jest obowiązany dostarczyć towar własnym transportem, na własny koszt, według zasady door to door. 4. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych na równoważne urządzenia o parametrach technicznych nie gorszych niż posiadają wymienione w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ). W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaproponowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ). 5. Wymienione w treści Załącznika nr 2 urządzenia muszą odpowiadać i posiadać atesty Polskich Norm oraz jeżeli jest to wymagane atesty Państwowego Zakładu Higieny. W przypadkach artykułów, które odpowiadają rozporządzeniu Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 roku w sprawach zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.nr 49 z 2003 poz 414), oraz dyrektywom 73/23/EWG, 93/68/EWG, artykuły te winny posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas gwarancji w miesiącach
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.tu.koszalin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach