Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla KWP w Opolu w ramach mikroprojektu pn. "Poprawa skuteczności działań w poszukiwaniu osób zaginionych na pograniczu polsko-czeskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-077 Opole, ul. Korfantego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4545001, 4222670
 • Data zamieszczenia: 2019-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
  ul. Korfantego 2
  45-077 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4545001, 4222670
  REGON: 53112570400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opolska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla KWP w Opolu w ramach mikroprojektu pn. "Poprawa skuteczności działań w poszukiwaniu osób zaginionych na pograniczu polsko-czeskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego komputera przenośnego, drukarki atramentowej, mobilnej z akumulatorem i przenośnego modemu LTE określonego szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącego załącznik do wzoru umowy, będącego integralną częścią SIWZ. Dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzęt ma być nie starszy niż sześć miesięcy od daty produkcji i pakowany w oryginalnym bezzwrotnym opakowaniu producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ, 2) wypełnione i podpisane „Oświadczenie, że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone przez zamawiającego - tabela zgodności” 3) pełnomocnictwo w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach