Przetargi.pl
zakup i dostawa sprzętu elektronicznego i materiałów eksploatacyjnych do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie

Żłobek Miejski im. Tadeusza Więcka ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, Ul. Krakowska 30
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0323273027 , fax. 0323273027
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Żłobek Miejski im. Tadeusza Więcka
  Ul. Krakowska 30 30
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. 0323273027, fax. 0323273027
  REGON: 24108039200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobek.mikolow.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostawa sprzętu elektronicznego i materiałów eksploatacyjnych do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu elektronicznego i materiałów eksploatacyjnych do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie. Część I- zakup i dostawa aparatu fotograficznego Część II- zakup i dostawa zestawu komputerowego Część III- zakup i dostawa drukarki atramentowej Część IV- zakup i dostawa tonerów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 386510003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji dostawy liczony od dnia zawarcia umowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobek.mikolow.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach