Przetargi.pl
Sprzątanie targowisk miejskich i obsługa szaletów publicznych położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Jastrzębski Zakład Komunalny ogłasza przetarg

 • Adres: 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Dworcowa 17D
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4751495 , fax. 032 4764793
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jastrzębski Zakład Komunalny
  ul. Dworcowa 17D 17D
  44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie
  tel. 032 4751495, fax. 032 4764793
  REGON: 27685062900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie targowisk miejskich i obsługa szaletów publicznych położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia. a) Obsługa targowiska miejskiego przy ul. A Bożka pod kątem usług czystościowych w okresie od 16 marca do 31grudnia. Sprzątanie terenu targowiska sześć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku od godz.1700 , w soboty od godziny 1500). CPV: 90.60.00.00-3. Zakres czynności wykonywanych na targowisku miejskim przy ul. A. Bożka: częstotliwość - zamiatanie terenu targowiska łącznie z terenem przyległego parkingu, w dni handlowe - opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych w dni handlowe - mycie stołów handlowych nie zabudowanych wg potrzeb - nie mniej niż 1 raz/miesiąc - mycie miejsc zanieczyszczonych przez ptaki wg potrzeb - utrzymanie stałej szorstkości dróg i chodników łącznie z przyległym chodnikiem w dni handlowe - czyszczenie odwodnienia liniowego wg. potrzeb - odśnieżanie i wywóz śniegu poza teren targowiska oraz odśnieżanie chodnika pomiędzy targowiskiem a parkingiem (na parking przy targowisku, w wyznaczone miejsce) - wszystkie zebrane nieczystości (z wyjątkiem materiałów wtórnych) należy składować w kontenerach na śmieci ustawionych poza ogrodzeniem targowiska. segregacja materiałów wtórnych (tzn. pakowanie pozostawionej przez handlowców makulatury, opakowań foliowych, skrzynek plastikowych i składowanie w wyznaczonym miejscu na terenie targowiska) w dni handlowe - sprzątanie terenu poza targowiskiem w odległości do 10 m od bramy głównej targowiska i ogrodzenia od strony ul. A. Bożka oraz chodnika pomiędzy targowiskiem a parkingiem wg potrzeb - czyszczenie odwodnienia liniowego wg potrzeb - czyszczenie zewnętrznych ujęć wody wg potrzeb - wszystkie zebrane nieczystości (z wyjątkiem materiałów wtórnych) należy składować w kontenerach na śmieci ustawionych poza ogrodzeniem targowiska. - mycie terenu targowiska wodą pod ciśnieniem przy użyciu samochodu ciśnieniowego od 1 do 3 razy w roku (w zależności od złożonej oferty) - dla szaletu na terenie targowiska przy ul. A. Bożka usługa winna być wykonywana również w dniu 18 grudnia 2016 r. (w zakresie , o którym mowa wyżej) -w godz. 600 -1400. - dla targowiska przy ul. A. Bożka usługa winna być wykonywana również w trzecią niedzielę każdego miesiąca ( z zakresie, o którym mowa wyżej) - sprzątanie od godz. 1400. Targowisko przy ul. Arki Bożka ma powierzchnię 7 938,00 m2. Teren targowiska jest ogrodzony i zamykany po godzinach handlu, nawierzchnia targowiska wykonana jest z asfaltu oraz kostki betonowej, wyposażona jest w kanalizację deszczową. Część targowiska o powierzchni 5 736,00 m 2 jest zadaszona, całość łącznie z przyległym parkingiem oświetlona. Pod częścią zadaszoną znajdują się stoły handlowe, na pozostałym terenie kioski handlowe i stragany. Na terenie targowiska znajduje się również biuro targowiska i szalet miejski. b) Obsługa targowiska miejskiego na osiedlu 1000-lecia pod kątem usług czystościowych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia. Sprzątanie terenu targowiska sześć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku od godz. 1500 , w soboty od godziny 1400). CPV: 90.60.00.00-3. Zakres czynności wykonywanych na targowisku miejskim Szeroka: częstotliwość - zamiatanie terenu targowiska łącznie z terenem przyległego parkingu, w dni handlowe - opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych w dni handlowe - utrzymanie stałej szorstkości dróg i chodników łącznie z przyległym parkingiem w dni handlowe - czyszczenie odwodnienia liniowego wg. potrzeb - wywóz śniegu poza teren targowiska ( na odległość max 60m) - wszystkie zebrane nieczystości (z wyjątkiem materiałów wtórnych) należy składować w kontenerach na śmieci ustawionych poza ogrodzeniem targowiska. Targowisko na osiedlu 1000-lecia Szeroka o powierzchni 673 m2. Teren targowiska jest ogrodzony i oświetlony, nawierzchnia targowiska z kostki brukowej wyposażona w kanalizację deszczową. Na terenie targowiska znajdują się stoły i kioski handlowe oraz szalet miejski. Nad stołami handlowymi znajduje się zadaszenie w postaci wiaty. W przypadku opadów śniegu oraz wystąpienia oblodzeń dróg i chodników Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stałej szorstkości dróg i chodników oraz wywozu śniegu poza teren w/w targowisk ( na odległość max 60m). Wszelkie narzędzia i materiały potrzebne do sprzątania terenu targowisk, tj. miotły ulicówki, szpadle, łopaty, taczki i inny sprzęt zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania minimum raz w tygodniu niezapowiedzianych kontroli wykonywanych przez Wykonawcę usług czystościowych na terenie targowisk miejskich. W przypadku stwierdzenia uchybień co do jakości wykonywanych przez Wykonawcę usług, bądź nie wykonania zleconego zakresu robót, Zamawiający spisze w związku z tym stosowny protokół, w którym ustali w procentach wielkość kary, która zostanie potrącona z miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy - maksymalnie 10% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za dany, określony wyżej pod lit. a) lub b) zakres czynności. Jeżeli w przeciągu 6-ciu następujących po sobie miesięcy kalendarzowych zostaną spisane trzy protokóły stwierdzające uchybienia w wykonaniu usług przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Wykonawca w razie konieczności skontaktowania się z Zamawiającym w trakcie wykonywania usługi powinien korzystać z własnych środków łączności, na własny koszt. Nieczystości zebrane przez Wykonawcę z terenu targowisk, poddawane będą składowaniu na składowisku odpadów na koszt Zamawiającego. Materiały wtórne Zebrane przez Wykonawcę z terenu targowisk stanowią własność Zamawiającego. c) Obsługa szaletu znajdującego się na terenie targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia, sześć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 - 1700, w soboty od 600 - 1500). CPV: 90.91.20.00-8. Zakres czynności: częstotliwość - mycie, dezynfekcja urządzeń sanitarnych codziennie - mycie, doczyszczanie i dezynfekcja glazury codziennie - opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych codziennie - mycie luster wg potrzeb - uzupełnianie mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz środków zapachowych wg potrzeb - mycie okien, stolarki i przegród (bez konieczności pracy na wysokości) raz w miesiącu - dla szaletu na terenie targowiska przy ul. A. Bożka usługa winna być wykonywana również w dniu 18 grudnia 2016 r. (w zakresie , o którym mowa wyżej) -w godz. 600 -1400. - dla szaletu na terenie targowiska przy ul. A. Bożka usługa winna być wykonywana również w trzecią niedzielę każdego miesiąca ( z zakresie, o którym mowa wyżej) -w godz. 600 - 1400. - malowanie ścian wewnętrznych, sufitów, stolarki drewnianej oraz przegród - 1 raz w roku, najpóźniej do 30 czerwca 2016 r. Szalet miejski na targowisku A. Bożka w Jastrzębiu-Zdroju. Szalet podzielony jest na część damską i męską. W części damskiej znajdują się cztery kabiny i jedna umywalka, w części męskiej - trzy kabiny, trzy pisuary i również jedna umywalka. Korzystanie z szaletu jest bezpłatne. d) Obsługa szaletu znajdującego się na terenie targowiska miejskiego Szeroka w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia, sześć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 - 1500, w soboty od 600 - 1400). Zakres czynności: częstotliwość - mycie, dezynfekcja urządzeń sanitarnych codziennie - mycie, doczyszczanie i dezynfekcja glazury codziennie - opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych codziennie - mycie luster wg potrzeb - uzupełnianie mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz środków zapachowych wg potrzeb - mycie okien, ścian, stolarki i sufitów (bez konieczności pracy na wysokości) raz w miesiącu - malowanie stolarki drewnianej Szalet miejski na targowisku Szeroka w Jastrzębiu-Zdroju. Szalet podzielony jest na część damską i męską. W części damskiej znajdują się dwie kabiny i dwie umywalki, w części męskiej - jedna kabina, jeden pisuar i jedna umywalka oraz oddzielny szalet dla osób sprzedających artykuły spożywcze - jedna kabina, jeden pisuar i jedna umywalka. e) Obsługa szaletu znajdującego się na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei w Jastrzębiu Zdroju w okresie od 1 kwietnia do 15 listopada pięć dni w tygodniu od środy do niedzieli i w święta, w szczególności 1 i 2 listopada, w godzinach od 1000 - 1800. Zakres czynności: częstotliwość - mycie, dezynfekcja urządzeń sanitarnych codziennie - mycie, doczyszczanie i dezynfekcja glazury codziennie - opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych codziennie - mycie luster wg potrzeb - uzupełnianie mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz środków zapachowych wg potrzeb - mycie okien, stolarki i przegród (bez konieczności pracy na wysokości) raz w miesiącu Szalet miejski na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju podzielony jest na część damską i męską. W części damskiej znajdują się dwie kabiny i dwie umywalki, w części męskiej - jedna kabina, dwa pisuary i jedna umywalka. f) Obsługa szaletu znajdującego się w Jarze Południowym przy ul. Wielkopolskiej w Jastrzębiu-Zdroju w okresie od 1 kwietnia do 3 listopada, od poniedziałku do piątku w godzinach od 1200 do 2100,w soboty i dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 1100 do 2200. Zakres czynności: częstotliwość - mycie, dezynfekcja urządzeń sanitarnych codziennie - mycie, doczyszczanie i dezynfekcja glazury codziennie - opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych codziennie - mycie luster wg potrzeb - uzupełnianie mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz środków zapachowych wg potrzeb - mycie okien, stolarki i przegród (bez konieczności pracy na wysokości) raz w miesiącu - malowanie ścian wewnętrznych, sufitów, stolarki drewnianej oraz przegród 1 raz w roku, najpóźniej do 30 czerwca 2016 r. Szalet miejski w Jarze Południowym przy ul. Wielkopolskiej w Jastrzębiu-Zdroju podzielony jest na część damską i męską. W części damskiej znajdują się dwie kabiny i dwie umywalki, w części męskiej - jedna kabina, trzy pisuary i jedna umywalka. Obsługę szaletów należy prowadzić zgodnie z zachowaniem wymaganych warunków sanitarnych stawianych tym pomieszczeniom przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny i Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Wszelkie środki czystości potrzebne do obsługi szaletów, tj. papier toaletowy, ręczniki papierowe, worki na śmieci, środki zapachowe, mydła, środki bakteriobójcze i odkażające zapewnia Wykonawca we własnym zakresie na swój koszt. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i własny koszt do bieżącej konserwacji wyżej wymienionych szaletów miejskich z wyłączeniem remontu określonego w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). Bieżąca konserwacja, o której mowa wyżej obejmuje miedzy innymi: udrażnianie kanalizacji, wymianę uszczelek wszelkich baterii umywalkowych i zaworów, wymianę przepalonych żarówek, naprawa klamek, zamków, zawiasów, itd. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania minimum raz w tygodniu niezapowiedzianych kontroli utrzymania szaletów miejskich. W przypadku stwierdzenia uchybień co do wykonywanych przez Wykonawcę usług, bądź nie wykonania zleconego zakresu robót, Zamawiający spisze w związku z tym stosowny protokół, w którym ustali w procentach wielkość kary, która zostanie potrącona z miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy - maksymalnie 10% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za dany, określony wyżej pod lit. c), d), e) i f) zakres czynności. Jeżeli w przeciągu 6 - ciu miesięcy kalendarzowych zostaną spisane trzy protokoły stwierdzające uchybienia w wykonaniu usług przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. g) Sprzątanie terenu parkingu położonego przy targowisku przy ul. A. Bożka w okresie od 16 marca do 31 grudnia, sześć dni w tygodniu /od poniedziałku do piątku od godz.1800 , w soboty od godziny 1500/. CPV: 90.91.40.00-7. Zakres czynności wykonywanych na parkingu położonym przy targowisku miejskim przy ul. A. Bożka: częstotliwość - zamiatanie terenu parkingu w dni handlowe - opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych w dni handlowe Usługa nie obejmuje odśnieżania parkingu i utrzymania stałej szorstkości nawierzchni. Parking posiada powierzchnię 2627,00 m2 i w okresie przed Dniem Wszystkich Świętych wykorzystywany jest częściowo do handlu. Wszelkie narzędzia potrzebne do sprzątania terenu parkingu, tj. szczotki ulicówki, rękawice robocze i inny sprzęt zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania minimum raz w tygodniu niezapowiedzianych kontroli wykonywanych przez Wykonawcę usług czystościowych na terenie powyższego parkingu. W przypadku stwierdzenia uchybień co do wykonywanych przez Wykonawcę usług, bądź nie wykonania zleconego zakresu robót, Zamawiający spisze w związku z tym stosowny protokół, w którym ustali w procentach wielkość kary, która zostanie potrącona z miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy - maksymalnie 10% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za określony wyżej zakres czynności. Jeżeli w przeciągu 6-ciu miesięcy kalendarzowych zostaną spisane trzy protokoły stwierdzające uchybienia w wykonaniu usług przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Wykonawca w razie konieczności skontaktowania się z Zamawiającym w trakcie wykonywania usługi powinien korzystać z telefonów ogólnie dostępnych bądź z własnych telefonów komórkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość myć targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jastrzebie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach