Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU DLA SP ZOZ W SIEMIATYCZACH W RAMACH PROGRAMU POLKARD Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 552 825 , fax. 856 552 825
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 8
  17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie
  tel. 856 552 825, fax. 856 552 825
  REGON: 50653482000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozsiemiatycze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU DLA SP ZOZ W SIEMIATYCZACH W RAMACH PROGRAMU POLKARD Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa i instalacja urządzeń, kardiomonitorów wraz z centrala monitorującą dla oddział wewnętrznego SP ZOZ w Siemiatyczach w ramach programu POLKARD 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zestawienie wymaganych parametrów granicznych objętych dostawą wymienionych w ust. 1 zawierają szczegółowy OPZ załączniki nr 2 do SIWZ w stanowiącym integralną jej część, a następnie integralną część umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy dostawy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem, rozładunkiem, instalacją będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy. 5. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być wolny od wad fizycznych i prawnych, a po dostarczeniu Zamawiającemu, gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych poza tymi wynikającymi z ich normalnej eksploatacji a nie stanowiących przedmiotu niniejszego zamówienia. 6. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w jednostkach ochrony zdrowia na terenie RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej. Do potwierdzenia oświadczeniem wykonawcy złożonym wraz z ofertą – Formularz ofertowy. 7. Miejscem dostawy sprzętu jest siedziba Zamawiającego - SPZOZ w Siemiatyczach, przy ul. Szpitalna 8, O. wewnętrzny, pomieszczenia wskazane przez Zamawiającego, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. 8. Przedmiot zamówienia obejmuje jego dostawę, montaż, uruchomienie,. Oraz przeprowadzenie szkolenia dla personelu Zamawiającego, zakończone podpisaniem protokołu odbioru i wystawieniem faktury przez Wykonawcę, szczegółowe zasady zostały opisane w istotnych warunkach umowy, stanowiących załącznik 3 do SIWZ. 9. Przedmiot zamówienia musi być kompletny i po zainstalowaniu/montażu oraz uruchomieniu gotowy do pracy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych poza tymi wynikającymi z ich normalnej eksploatacji a nie stanowiących przedmiotu niniejszego zamówienia. 10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. 12. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując opis przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy użytemu w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć załącznik - tabelę rozwiązań „równoważnych” wskazując konkretne / zindywidualizowane urządzenie/materiał/ sprzęt oferowane jako „równoważne”, z podaniem nazwy ich producenta/marki/modelu/roku produkcji oraz wskazać parametry w zakresie umożliwiającym stwierdzenie „równoważności”. Brak w złożonej ofercie Wykonawcy jednoznacznego, pisemnego oświadczenia o zaoferowaniu przez niego urządzenia/materiału/sprzętu „równoważnych” będzie stanowiło podstawę do przyjęcia przez Zamawiającego, że Wykonawca ten zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z użyciem tych opisanych w SIWZ (załączniki nr 1) referencyjnych urządzeń/materiałów/sprzętu. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, dostawy które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Ciężar udowodnienia, że dane urządzenie/materiał/sprzęt są „równoważne” w stosunku do tych określonych/opisanych przez Zamawiającego w treści SIWZ, spoczywa na Wykonawcy, pod rygorem odrzucenia oferty w trybie przesłanki z art. 89 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33195200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przykład wzoru treści oświadczenia - Zał. nr 8 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną