Przetargi.pl
„Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej””

Powiat Strzelecki ogłasza przetarg

 • Adres: 47100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4401700;4401755 , fax. 77 4401701
 • Data zamieszczenia: 2018-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Strzelecki
  ul. Jordanowska 2
  47100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 77 4401700;4401755, fax. 77 4401701
  REGON: 53141265100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatstrzelecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej””
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętów służących do celów dydaktycznych (za wyjątkiem sprzętu z pozycji 25 i 26 Formularza cenowego, który będzie wykorzystywany do obsługi projektu w siedzibie Zamawiającego, tj. Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich) dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, ul. Powstańców Śląskich 3, 47-100 Strzelce Opolskie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowska 38, 47-100 Strzelce Opolskie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkie. Szczegółowy zakres zamówienia określa Formularz cenowy. Zamówienie obejmuje:  zakup wraz z dostawą sprzętów komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych;  montaż, instalację oraz uruchomienie dostarczonego sprzętu. 2) Dostarczane Zamawiającemu w ramach niniejszego zamówienia sprzęty muszą być nowe, w pełni sprawne i gotowe do użycia oraz spełniać wymogi bezpieczeństwa, techniczne, funkcjonalno-użytkowe. 3) Dostawa przewidziana jest do:  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, ul. Powstańców Śląskich 3, 47-100 Strzelce Opolskie;  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowska 38, 47-100 Strzelce Opolskie;  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkie;  Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie. 4) Wykonawca pokrywa koszty transportu tj. koszty załadunku, dostawy, rozładunku na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia. 5) Na dostarczony sprzęt Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przedłoży Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim. UWAGA Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. UWAGA: Przedmiot zamówienia oraz zestawienie sprzętu zostały przygotowane zgodnie z art. 29 ustawy Pzp. Niektórych elementów sprzętu ze względu na specyfikę zamówienia nie można było określić za pomocą dostatecznie dokładnych określeń/parametrów, dlatego przywołane nazwy towarów, rozwiązań i źródło pochodzenia służyły jedynie do określenia parametrów tych elementów. W związku z powyższym Wykonawca może zastosować równoważne rozwiązania. Przy odbiorze wyposażenia będzie sprawdzane, czy dany sprzęt w pełni spełnia minimalne parametry określone w Formularzu wyceny. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela co najmniej dwuletniej gwarancji jakości (licząc od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonanego oraz podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego). Warunki gwarancyjne. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na całość wykonanego przedmiotu zamówienia gwarancji jakości na opisanych poniżej warunkach:  okres gwarancji obejmować będzie co najmniej 24 miesiące od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego;  w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia pisemnie Wykonawcę o powstałych wadach/usterkach, a Wykonawca zobowiązuje się do ich bezpłatnego usunięcia bez względu na wysokość związanych z tym kosztów w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. Jeżeli dotrzymanie terminu nie będzie możliwe z obiektywnych przyczyn strony ustalą odrębnie adekwatny do okoliczności termin;  w przypadku niedokonania naprawy/wymiany przedmiotu zamówienia, Zamawiający zleci naprawę/wymianę osobom trzecim na koszt Wykonawcy;  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje zgodne z warunkami opisanymi powyżej najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30237200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium na przedmiotowe zadanie w wysokości: 2.700,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 08.01.2019 r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) w pieniądzu: b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2018r. poz. 110 z późn. zm). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, nr konta 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. Tytułem: wadium sprawa Nr OR.272.47.2018.AG1. 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający uznaje dzień i godzinę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do SIWZ; b) wypełniony formularz cenowy – załącznik Nr 1a do SIWZ; c) zobowiązanie wymagane postanowieniami Części I, Rozdział 9, pkt. 9.2. SIWZ w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; d) w przypadku występowania kilku podmiotów pisemne pełnomocnictwo Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu. Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w formie pisemnego pełnomocnictwa (art. 23 ustawy Pzp); e) w przypadku występowania pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty (np. gdy w imieniu wykonawcy występuje inna osoba); f) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. g) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.bip.powiatstrzelecki.pl) informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach