Przetargi.pl
„Zakup i dostawa soli drogowej kamiennej „DR” - luzem z antyzbrylaczem – przeznaczonej do zwalczania śliskości na drogach przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2020/2021 w całkowitej ilości 1000 Mg”

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-310 Żarki, ul. Myszkowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 148 304 , fax. 343 148 304
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
  ul. Myszkowska 59
  42-310 Żarki, woj. śląskie
  tel. 343 148 304, fax. 343 148 304
  REGON: 15140586600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawa soli drogowej kamiennej „DR” - luzem z antyzbrylaczem – przeznaczonej do zwalczania śliskości na drogach przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2020/2021 w całkowitej ilości 1000 Mg”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę na bazę siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach, soli drogowej kamiennej „DR” luzem z antyzbrylaczem przeznaczonej do zwalczania śliskości na drogach objętych zimowym utrzymaniem w sezonie zimowym 2020/2021 w całkowitej ilości 1000 Mg (słownie: tysiąc ton), z przeznaczeniem do zwalczania śliskości na drogach wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34927100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach