Przetargi.pl
Zakup i dostawa serwerów bazy danych wraz z pamięcią masową, urządzenia do archiwizacji, urządzenia brzegowego oraz konfiguracja systemu serwerów wraz z przeniesieniem posiadanych danych na nową infrastrukturę.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie ogłasza przetarg

 • Adres: 22100 Chełm, ul. Ceramiczna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5623247, 5623254 , fax. 825 623 247
 • Data zamieszczenia: 2016-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
  ul. Ceramiczna 1
  22100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 082 5623247, 5623254, fax. 825 623 247
  REGON: 11019690800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa serwerów bazy danych wraz z pamięcią masową, urządzenia do archiwizacji, urządzenia brzegowego oraz konfiguracja systemu serwerów wraz z przeniesieniem posiadanych danych na nową infrastrukturę.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa serwerów bazy danych wraz z pamięcią masową do rozbudowy infrastruktury informatycznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, urządzenia do archiwizacji, urządzenia brzegowego oraz konfiguracja systemu serwerów wraz z przeniesieniem posiadanych danych na nową infrastrukturę, w ramach realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na wykonanie zadania: „Modernizacja serwerowni”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach