Przetargi.pl
Zakup i dostawa równiarki drogowej, walca stalowego i koparko- ładowarki

Urząd Gminy Białe Błota ogłasza przetarg

 • Adres: 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3239090 , fax. 052 3239080
 • Data zamieszczenia: 2013-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Białe Błota
  ul. Szubińska 7 7
  86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3239090, fax. 052 3239080
  REGON: 00053143000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa równiarki drogowej, walca stalowego i koparko- ładowarki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa równiarki drogowej, walca stalowego i koparko-ładowarki. Minimalne parametry równiarki drogowej samojezdnej używanej, sprawnej technicznie: - rok produkcji: od 1993r., - silnik - diesel o mocy: powyżej 100 kW, - liczba przepracowanych motogodzin max.: 10.000 mtg, - masa całkowita: 12-18 ton, - napęd: 6x6, - przednie koła skrętne i pochylne, - rama łamana lub skrętny wózek tylni, - zużycie ogumienia: do 20%, - wyposażenie: przedni lemiesz skrętny, środkowy lemiesz: obrotowy, pochylny, przesuwny, szerokość min. 3,0m - dopuszczona do użytkowania na terenie UE (deklaracja zgodności), - katalog części zamiennych, - wykaz punktów serwisowych na terenie RP, - aktualna książka obsługi. Minimalne parametry walca drogowego typu stal-stal, sprawnego technicznie: - walec stalowy gładki dzielony, - rok produkcji: od 2003r., - silnik - diesel o mocy min. 85 kW, - liczba przepracowanych motogodzin max.: 5.000 h, - masa całkowita: 8-12 ton, - napęd na przód i tył, - napęd hydrostatyczny, - szerokość bębnów min. 2,0m - wyposażenie: amplituda drgań min. 2 rodzaje, przesuw hydrauliczny kabiny, skrapianie wodą, klimatyzacja, - dopuszczony do użytkowania na terenie UE (deklaracja zgodności), - katalog części zamiennych, - wykaz punktów serwisowych na terenie RP, - aktualna książka obsługi. Minimalne parametry koparko-ładowarki, sprawnej technicznie: - głębokość kopania min. do 5,50m, - wysokość załadunku max. 4,72m, - pojemność łyżki tylnej min. 0,15m3, - pojemność łyżki przedniej min. 0,9m3 + widły, - napęd 4x4 z odłączanym przednim napędem, - hamulec postojowy i zasadniczy, - blokada mostów ( mechanizmu różnicowego), - podpory wysuwane hydraulicznie, sterowane z kabiny, - wszystkie urządzenia sterowane z kabiny, - kabina wyciszona-ergonomiczna, wyposażona w ogrzewanie, wentylator, regulowany fotel operatora, 2 lusterka wsteczne, lusterko tylne, światła robocze, radio, - rok produkcji: od 1998r., - silnik - diesel o mocy min. 75 kW, - liczba przepracowanych motogodzin max.: 10.000 mtg, - zużycie ogumienia: do 20%, - dopuszczony do użytkowania na terenie UE (deklaracja zgodności), - katalog części zamiennych, - wykaz punktów serwisowych na terenie RP, - aktualna książka obsługi. Dostawa sprzętów budowlanych na wskazane miejsce w miejscowości Białe Błota. Gwarancja na okres min. 12 m-cy obejmująca: układ napędowy, układ jezdny, układ hydrauliczny. Naprawy gwarancyjne w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności przewozu sprzętu, transport odbywa się na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia 2 osób wy-znaczonych przez Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi i eksploatacji oferowanych maszyn. Zamawiający zastrzega sobie możliwość oględzin zaoferowanych sprzętów budowlanych przed podpisaniem umowy w celu oceny ich stanu technicznego. Zamawiający wymaga sprzętów sprawnie technicznie. W przypadku niespełnienia kryteriów Zamawiającego oferta zostanie odrzucona.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349200002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium, dla każdego z zadań oddzielnie w następujących kwotach: dla zadania I: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), zadanie II: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100), zadanie III: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), w terminie do dnia 20 czerwca 2013 roku do godziny 10:00. 2. W przypadku chęci składania oferty na wszystkie trzy zadania zadania. Wykonawca musi wnieść wadium, oddzielnie dla każdego z zadań, w łącznej wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 20 czerwca 2013 r. do godz. 10:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 5. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM - I.2710.17.2013.D3 Przetarg na zakup i dostawę równiarki drogowej, wal-ca stalowego i koparko-ładowarki. 6. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 7. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach