Przetargi.pl
Dostawę nowego osprzętu do ciągnika do wykonywania robót związanych z utrzymaniem dróg

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, Podgórzyn 62a
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3020668 , fax. 052 3020668
 • Data zamieszczenia: 2010-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
  Podgórzyn 62a 62a
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3020668, fax. 052 3020668
  REGON: 09236650200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę nowego osprzętu do ciągnika do wykonywania robót związanych z utrzymaniem dróg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego osprzętu współpracującego z ciągnikiem rolniczym typu ZETOR o mocy 82 KM do wykonywania robót związanych z utrzymaniem dróg tj: 1) uniwersalnego ramienia hydraulicznego - 1 szt, 2) głowicy do ścinki poboczy -1 szt, 3) głowicy do koszenia traw i krzaków -1 szt, 4) głowicy do krzaków i gałęzi - 1 szt, 5) głowicy do pogłębiania i czyszczenia rowów - 1 szt. 1.Uniwersalne ramię hydrauliczne: 1) Rok produkcji 2010 2) Minimalny zasięg ramienia z głowicą roboczą w pionie 6,0 m 3) Minimalny zasięg ramienia z głowicą roboczą w poziomie 5,0 m 4) Minimalny zasięg ramienia z głowicą roboczą po skłonie rowu 3,5 m 5) Możliwość obrotu ramienia min 90o 6) Minimalna moc na hydromotorze 60 KM 7) System sterowania montowany w kabinie kierowcy 8) Hydrauliczny wyłącznik bezpieczeństwa 9) Wzmocniona konstrukcja 10) Trzypunktowy system mocowania ze stabilizatorem ramienia 11) Światła drogowe 12) Udokumentowana możliwość instalowania głowic roboczych z gwarancją prawidłowej współpracy z ciągnikiem 13) Znak CE producenta. 14) Oryginalny folder 15) Gwarancja minimum 12 miesięcy Głowica do ścinki poboczy: 1) Rok produkcji 2010 2) Wysokość ścinki regulowana od 0 cm do 10 cm 3) Szerokość robocza min 90 cm 4) Montaż z ramieniem hydraulicznym 5) Zakres pracy pochylenia głowicy od +90o do - 60o 6) Regulowany kierunek wyrzutu 7) Zapewnić dodatkowo 1 kpl. noży wymiennych 8) Znak CE producenta,+ oryginalny folder Głowica do koszenia traw,odrostów i krzewów: 1) Rok produkcji 2010 2) Minimalna szerokość robocza głowicy 120 cm 3) Bijak do cięcia traw, odrostów, krzewów 4) Możliwość obcinania odrostów o średnicy do 8 cm 5) Wymienne nakładki płóz ślizgowych 6) Montaż z ramieniem hydraulicznym 7) Regulowane minimum w trzech pozycjach położenie wału 8) Regulowany kąt pochylenia przedniej osłony bezpieczeństwa 9) Gwarancja minimum 12 miesięcy 10) Znak CE producenta. 11) Oryginalny folder Głowica do wycinki krzewów i gałęzi: 1) Rok produkcji 2010 2) Minimalna szeroko robocza115 cm 3) Możliwość umożliwiająca cięcia elementów zdrewniałych o średnicy 20 cm 4) Minimalnie dwie tarcze robocze 5) Montaż z ramieniem hydraulicznym 6) Minimalna średnica tarczy roboczych 70 cm 7) Znak CE producenta. 8) Oryginalny folder Głowica do pogłębiania i odmulania rowów: 1) Rok produkcji 2010 2) Średnica robocza głowicy min 60 cm 3) Możliwość regulowania kierunku pracy głowicy - 90o 4) Trzy noże tnące 5) Trzy noże wyrzucające 6) Montaż z ramieniem hydraulicznym 7) Znak CE producenta. 8) Oryginalny folder
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349200002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp-znin.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach