Przetargi.pl
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz zakup, dostawa i montaż sprzętu w ramach projektu „Przedszkola Marzeń” dofinansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym ogłasza przetarg

 • Adres: 16061 Juchnowiec, ul. Szkolna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 7196678 , fax. 0-85 7195700
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym
  ul. Szkolna 5
  16061 Juchnowiec, woj. podlaskie
  tel. 0-85 7196678, fax. 0-85 7195700
  REGON: 5200630900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsj.home.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz zakup, dostawa i montaż sprzętu w ramach projektu „Przedszkola Marzeń” dofinansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu multimedialnego. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 15 części: Część I Sprzęt multimedialny Część II Materiały, pomoce dydaktyczne i zabawki do bieżącej pracy dydaktycznej Część III Pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych „Daję słowo” Część IV Pomoce dydaktyczne do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Część V Pomoce dydaktyczne do zajęć terapii ręki „Zręczne dłonie-zręczny umysł” Część VI Pomoce dydaktyczne do zajęć gimnastyki korekcyjnej Część VII Pomoce dydaktyczne do indywidualnych zajęć gimnastyki korekcyjnej Część VIII Pomoce dydaktyczne do zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne Część IX Pomoce dydaktyczne do zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje językowe Część X Pomoce dydaktyczne do zajęć „Mały matematyk” Część XI Pomoce dydaktyczne do zajęć rozwijających postawę kreatywną przez plastykę Część XII Pomoce dydaktyczne do zajęć rozwijających postawę kreatywną przez sensoplastykę Część XIII Pomoce dydaktyczne do zajęć rozwijających postawę kreatywną poprzez muzykę i ruch Część XIV Pomoce dydaktyczne do zajęć „Mali odkrywcy” Część XV Gry kreatywne Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia dla każdej części znajduje się w formularzu kalkulacji cenowych stanowiącym Załączniki nr 1a-1o do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia. Przez ofertę częściową Zamawiający rozumie cały asortyment obejmujący daną część zamówienia. Oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie pozycje w zakresie poszczególnych części zamówienia. Nieuwzględnienie w danej części, na którą składana jest oferta, chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych, spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązuje się: dostarczyć własnym transportem produkty zgodnie z treścią zawartą w SIWZ oraz załącznikami do SIWZ stosownie dla właściwej części zamówienia, wnieść przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie. Podane przez Zamawiającego nazwy mają charakter przykładowy a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli w SOPZ stanowiącym załączniki nr 1a - 1o do SIWZ użyte są nazwy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło, które charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z SOPZ stanowiącym załącznik nr 1a -1o do SIWZ. Nazwy pomocy lub producentów, które mogą pojawić się w SOPZ załączonym do SIWZ nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie pomoce, zabawki muszą spełniać polskie normy dotyczące dopuszczania ich do użytku w przedszkolach i kontaktu z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach